Vláda schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018

Převzato z webu vlada.cz – Praha 23. 2. 2015: 

Vládní kabinet na svém dnešním zasedání schválil Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, který do vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

Dnes přijatý vládní Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (Akční plán) představuje strategický dokument vlády pro oblast prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Realizací opatření uvedených v Akčním plánu by mělo dojít zejména ke zlepšení současné úrovně ochrany osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím (včetně dětí žijících v rodině s výskytem domácího a genderově podmíněného násilí), ke zefektivnění prevence tohoto násilí, k rozvoji vzdělávání příslušných profesí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a k podpoře systémové práce s osobami násilnými.

Akční plán bude sloužit k implementaci a dalšímu rozpracování specifických cílů uvedených v oblasti Důstojnost a integrita žen a mužů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která byla schválená usnesením vlády č. 931 (12. 11. 2014).
Akční plán má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, neboť výzkumy poukazují na skutečnost, že osobami ohroženými domácím a genderově podmíněným násilím jsou převážně ženy. Dle výzkumu Agentury EU pro základní práva z roku 2013 zažilo v ČR fyzické nebo sexuální násilí 32 % žen, nebezpečné pronásledování 9 % žen, sexuální zneužívání 12 % žen a znásilnění 5 % žen. Na obdobnou výši výskytu těchto forem násilí poukazují i české výzkumy – dle výzkumu Akademie věd zažilo některou formu násilí ze strany partnera přibližně 38 % žen.

„Domácí a genderově podmíněné násilí považuji za závažný společenský problém a porušení základních lidských práv. Proto jsem vládě předložil Akční plán, který v období příštích čtyř let přinese řadu pozitivních změn v současném systému potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Důležitá je podle mě především primární prevence a výchova k vzájemné úctě a genderové rovnosti, zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené a zavádění programů pro práci s násilnými osobami, neboť i ony potřebují pomoc. Cílem Akčního plánu je komplexní řešení těchto forem násilí a zaměřuje se proto jak na oběti, tak na děti v rolích svědků i na osoby násilné,“ uvedl Jiří Dienstbier, předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Realizací opatření uvedených v Akčním plánu by mělo dojít zejména ke zlepšení současné úrovně ochrany osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím (včetně dětí žijících v rodině s výskytem domácího), ke zefektivnění prevence tohoto násilí, k rozvoji vzdělávání příslušných profesí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a k podpoře systémové práce s násilnými osobami.

Akční plán obsahuje návrh opatření rozdělených do 7 strategických oblastí:
a) podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím,
b) děti ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím,
c) práce s násilnými osobami,
d) vzdělávání a interdisciplinární spolupráce,
e) společnost a domácí a genderově podmíněné násilí,
f) analýzy, studie a sběr dat,
g) legislativa

Do přípravy Akčního plánu byli zahrnuti především odborníci a odbornice na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí z řad nestátních neziskových organizací působících v této oblasti, státní správy, justice a zástupci a zástupkyně intervenčních center a dalších relevantních poskytovatelů sociálních služeb.

Příprava Akčního plánu probíhala v rámci činnosti Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je zřízen při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Připojený dokument: Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018
doc, 426 kB

horizontal_line

Share Button