Ukrajina: Ratifikací Istanbulské úmluvy pro ni práce začíná

Mohlo by se zdát, že ratifikací Istanbulské úmluvy si Ukrajina jen „odškrtla“ úkol na své cestě za plnohodnotným členstvím v Evropské unii. Ostatně díky probíhající válce má přece jiné a výrazně důležitější starosti. Tak ne. Na Ukrajině probíhá nejen legislativní maraton, ale také ten implementační. Když vezmeme v potaz, v jak komfortní situaci oproti zemi bránící se přímé ruské agresi jsme (a to včetně míry připravenosti / sladění potřebné legislativy i co do existujících vládních strategií), je strašně ostudné, že Česká republika Úmluvu ještě neratifikovala. Leta probéhající dezinformační kampaň proti Úmluvě pak není omluvou, ale přitížením – stát nesmí být v takovém vleku.

Pro ilustraci i zajímavost ⇓    ZDROJ – ÚPLNÝ TEXT

Informace Ukrajinské asociace zástupkyň orgánů činných v trestním řízení – UAPPO (8.7.2022)  (Українська Асоціація Представниць Правоохоронних Органів – УАППО)

Předsedkyně Ukrajinské asociace zástupkyň orgánů činných v trestním řízení, Jekatěrina Pavličenko, iniciovala sérii setkání občanských organizací k aktuálním otázkám implementace Istanbulské úmluvy.

Dnešní schůzka zahrnovala zahájení diskuse o úloze veřejných organizací při podpoře opatření při zavádění Úmluvy a vypracování plánu změn a klíčových kroků v prevenci a ochraně před domácím a genderově podmíněným násilím.

V uvítacím projevu Kateřina Pavličenko zdůraznila význam spolupráce výkonných orgánů s veřejností a nevládními organizacemi při zavádění norem Istanbulské úmluvy do vnitrostátních právních předpisů:

„V souvislosti s ratifikací Istanbulské úmluvy stojí před státními orgány, zejména před ukrajinským ministerstvem vnitra a ukrajinskou národní policií, zodpovědný úkol – implementovat do vnitrostátních právních předpisů ty normy, které jsme dosud nezavedli, zejména do trestní a trestně procesní legislativy. Nicméně bez výzkumu veřejného mínění, bez zapojení veřejnosti, občanských organizací, které se starají o prosazování genderové rovnosti a zavádějí mechanismy k prevenci násilí na ženách, nebude proces implementace Istanbulské úmluvy úplný.“

V diskusi zástupkyně Asociace, zástupkyně ředitele Odboru pro monitorování dodržování lidských práv Ministerstva vnitra Ukrajiny, Olga Perunova poznamenala, že Ukrajina, státní orgány a veřejnost stále stojí před mnoha úkoly při implementaci norem Úmluvy Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí a v boji proti těmto jevům.

„Abychom ochránili oběť před násilím, musíme mít k dispozici mechanismy. Mechanismy jsou normy, které by měly být výslovně stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech. A měly by konkrétně ukazovat, koho chráníme, před čím a jakým způsobem. Mimochodem, pokud analyzujeme náš dosavadní vývoj, tak jsme jako občanské sdružení UAPPO ve spolupráci se Sdružením ženských právniček Ukrajiny JurFem provedly revizi Istanbulské úmluvy vůči těm normám a mechanismům, které jsou k dnešnímu dni na Ukrajině již zavedeny, a také co do následných kroků, které je třeba učinit pro implementaci těch, které dosud nebyly v legislativě zavedeny. Přitom je třeba věnovat pozornost prioritě norem Istanbulské úmluvy,“ řekla Olga.

Výstupem zahájené série schůzek bude vypracování společné strategie občanských organizací s názvem Istanbulská úmluva – norma života ukrajinské společnosti jako součásti evropské rodiny.

 „Společným úsilím budeme krok za krokem schopni zajistit odpovídající bezpečnost všem kategoriím osob postižených jakoukoli formou násilí tak, aby naše společnost byla bezpečnější a náš stát byl schopen chránit své občany ve všech aspektech jejich života,“ uvedla Kateřina Pavličenko.

 

Share Button