Prokremelský dezinformační narativ o Istanbulské úmluvě – Arménie

Server EU vs Disinfo provozovaný East StratCom Task Force věnuje poměrně značnou pozornost ruské dezinformační kampani proti Istanbulské úmluvě vedené v Arménii. Případ Arménie stojí za alespoň stručnou rekapitulaci i proto, že je dezinformační narativ přeci jen barvitější a kreativnější, než v případě středoevropských zemí – některá témata jsou ovšem otřepaná i u nás. Cílem je nicméně stále totéž – ilustrovat prohnilý Západ, zpochybnit demokratické hodnoty, rozhádat společnost a přitáhnout odpadlíky zpět do „náruče“ Ruska.

Opakující se prokremelský dezinformační narativ o Istanbulské úmluvě

Dezinfo narativ: Jednou z nejdůležitějších institucí pro zachování arménského lidu je naše tradiční křesťanská rodina. Nebezpečí je ratifikace Istanbulské úmluvy s mnoha protichůdnými a nebezpečnými ustanoveními. Naruší rodinně-křesťanské hodnoty arménského lidu. V důsledku toho je hrozbou pro bojovou připravenost a národního ducha arménské armády. Úmluva je v rozporu se současnou ústavou Arménské republiky a staletými křesťanskými a morálními hodnotami arménského lidu.

I takové poselství je v souladu s opakujícími se prokremelskými dezinformačními narativy o morálně zkorumpovaném Západě a ohrožených tradičních hodnotách. Istanbulská úmluva (Úmluva o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí) je smlouvou Rady Evropy, která otevírá cestu k vytvoření právního rámce na celoevropské úrovni na ochranu žen před všemi formami násilí a prevenci, stíhat a eliminovat násilí na ženách a domácí násilí. Arménské ministerstvo spravedlnosti objasňuje, že úmluva neohrožuje tradiční hodnoty Arménie. Úmluva uvádí, že tradice, kultury a náboženství nemohou ospravedlnit násilí na ženách. Benátská komise Rady Evropy navíc vydala stanovisko, že „v této úmluvě nejsou žádná ustanovení, o kterých by se dalo říci, že jsou v „rozporu“ s ústavou Arménie. Další dezinformační případy o Istanbulské úmluvě jsou k dispozici zde (a níže). Viz také podobné případy tvrdící, že Istanbulská úmluva zničí tradiční rodiny a že útočí na identitu a tradice.

Server EU vs Disinfo registruje v Arménii dezinformační vlny nepřetržitě od roku 2018 a týkají se níže uvedených okruhů (data se vztahují k zveřejnění článků na převážně regionálních dezinformačních webech a z nich šířených případně na webech, které o dezinformacích informovaly) – komentáře jsou uvedeny jen u těch témat, která se výrazně liší od narativů běžných u nás.

  • 16.09.2020 Proces demoralizace, zvrácenosti a poskvrňování teenagerů v Arménii již začal

Dezinfo narativ se týká nebezpečí sexuální výchovy, což známe i u nás.

  • 11.03.2020 Skutečným účelem Istanbulské úmluvy je zrušení institutu rodiny 
  • 11.02.2020 Arménie iniciuje referendum k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Dezinfo narativ: Úřady iniciovaly ústavní referendum o změně členů Ústavního soudu. Ta má za cíl ratifikovat Istanbulskou úmluvu, i když je v rozporu s ústavou. Aby mohla být úmluva ratifikována, musí Ústavní soud dospět k závěru, že není v rozporu s ústavou Arménie. Se svými současnými členy by Ústavní soud Arménie nikdy nedospěl k takovému závěru. Je tedy velmi důležité, aby úřady co nejdříve vyměnily členy Ústavního soudu.

Fakta: Referendum nemá nic společného s Istanbulskou úmluvou. Podle navrhovaných změn by předsedu Ústavního soudu a šest dalších členů jmenovaných bývalými arménskými vládami nahradili jiní soudci, které potvrdí současný parlament. Předseda a členové ÚS jsou obviněni z přetrvávajících vazeb na „bývalý korupční režim“. Tvrzení, že současný Ústavní soud by nikdy nevydal kladné stanovisko k Istanbulské úmluvě, je manipulace. Arménské ministerstvo spravedlnosti objasňuje, že úmluva neohrožuje tradiční hodnoty Arménie. Úmluva uvádí, že tradice, kultury a náboženství nemohou ospravedlnit násilí na ženách. Benátská komise Rady Evropy navíc vydala stanovisko, že „v této úmluvě nejsou žádná ustanovení, o kterých by se dalo říci, že jsou v rozporu s ústavou Arménie‘.

24.01.2020 Istanbulská úmluva přivede Arménii na pokraj občanské války

Dezinfo narativ: Arménie chce ratifikovat Istanbulskou úmluvu, která se pro zemi stane národní katastrofou. Arménie se promění v „Nizozemí jižního Kavkazu“. Gayové a transgender lidé z celého světa se budou moci pohybovat a pobývat v Arménii. Ve výsledku to vytvoří situaci blízkou občanské válce, protože drtivá většina arménské populace je tradiční a konzervativní.

13.01.2020 Západní kurátoři utratili více než 1 miliardu dolarů za převrat v Arménii

Dezinfo narativ: Západní kurátoři a scénáristé investovali obrovské sumy peněz do převratu v květnu 2018 – více než 1 miliardu dolarů. Až dosud nebyl (premiér Arménie) schopen vyřešit řadu důležitých úkolů, které si západní kurátoři stanovili. Konkrétně otázka Karabachu, stažení ruské vojenské základny, vystoupení Arménie z EAEU a CSTO. Stejně jako přijetí Istanbulské úmluvy a úpadek role Arménské apoštolské církve. Navíc zničení arménské kultury a arménské vzdělanosti. Pokud bude premiér nahrazen někým oddaným národním zájmům a hodnotám Arménie, pak bude ztracena 1 miliarda dolarů nebo více. A západní plány související s převratem v Arménii budou zničeny.

Fakta:  Toto je konspirační teorie bez předložených důkazů. Jedná se o opakující se prokremelský narativ představující barevné revoluce jako pokusy Západu svrhnout režimy v postsovětských státech a v jiných regionech. Tento narativ zobrazuje jakékoli spontánní nepokoje a občanská povstání v jiných státech, zejména v bývalých sovětských republikách, jako „barevné revoluce“ financované Západem. V roce 2018 nedošlo v Arménii k žádnému převratu, ale k pokojným protestům stovek tisíc lidí v reakci na třetí funkční období Serže Sargsjana v řadě jako nejmocnější postavy v Arménii. Arménský premiér ujistil, že nemá vůči nikomu žádné skryté závazky, protože peníze na revoluci dostal od obyčejných lidí. Za naši revoluci jsme utratili asi 200 tisíc dolarů. Kde se tyto peníze vzaly? Zeptali jsme se lidí. Měli jsme elektronickou peněženku a peníze nám dávali Arméni ze všech zemí, mimochodem většinou z Ruska. Tyto peníze jsme utratili a každý týden během revoluce jsme zveřejňovali, kolik jsme utratili a za co.

Narativ byl mimo jiné použit ve zprávách o protestech na Ukrajině, ve Venezuele, Gruzii a Bělorusku a také při zobrazování Západu jako agresivního aktéra neustále připravujícího nové převraty.

V databázi jsou další podobné případy tvrdící, že Západ ohrožuje národní hodnoty: Istanbulská úmluva zničí tradiční rodiny, útočí na identitu a tradice, ze zahraničí se očekává příliv 50 000 zvrhlíků, úmluva je hrozbou pro arménskou armádu, Sorosova nadace organizuje střety v Arménii, slouží zahraničním agendám zaměřeným na kolaps arménské státnosti a že Arménie je okupována Sorosem.

  • 20.12.2019 Základem Istanbulské úmluvy je znesvěcení vzdělávacího systému

Dezinfo narativ: Do určité míry se objevil i u nás, v Arménii jen ve vyhrocenější podobě: Základem Istanbulské úmluvy je znesvěcení celého vzdělávacího systému. Navíc udrží systém pod kontrolou genderových ideologů, a to již od mateřské školy. Již nyní vidíme návrhy novel trestního zákoníku. Se zvláštním důrazem na trestní odpovědnost za nepřijímání homosexuálů do škol.

  • 09.11.2019 Istanbulská úmluva je hrozbou pro arménskou armádu

(viz úvod)

  • 07.11.2019 Istanbulská úmluva vnutí Arménii satanistické hodnoty
  • 05.11.2019 V případě ratifikace Istanbulské úmluvy se očekává příliv 50 000 zvrhlíků ze zahraničí

Dezinfo narativ: Proti ratifikaci Istanbulské úmluvy se v Arménii sesbíralo již přes padesát tisíc podpisů. Istanbulská úmluva poskytuje v Arménii široká práva transvestitům, homosexuálům, lesbám a dalším zvrhlíkům. Podle článku 60 je země ratifikací Úmluvy povinna poskytnout azyl osobám, které byly pronásledovány na základě sexuální orientace. V případě ratifikace Istanbulské úmluvy se očekává proud zvrhlíků. Existují interní informace, že počáteční počet pro Arménskou republiku je 50 000. Proto jsme po ratifikaci dokumentu povinni poskytnout azyl 50 000 lidem.

Fakta: Odpůrci Úmluvy manipulují s dezinterpretací definic a prezentují genderově podmíněné násilí jako pronásledování na základě sexuální orientace. Článek 60 Úmluvy se týká žádostí o azyl na základě pohlaví. Podle článku 60 „strany přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření, aby zajistily, že genderově podmíněné násilí na ženách může být uznáno jako forma pronásledování ve smyslu čl. 1 A odst. 2 Úmluvy z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a jako forma vážné újmy zakládající doplňkovou ochranu.“ Tvrzení, že Arménie je povinna poskytnout azyl 50 000 lidem, je neopodstatněné.

  • 01.11.2019 Istanbulská úmluva přichází zničit tradiční arménskou rodinu 
  • 23.04.2018 Istanbulská úmluva zahrnuje úplné odmítnutí národní kultury, zavádí v Arménii  juvenilní justici a gay průvody

Dezinfo narativ: Istanbulská úmluva zahrnuje plné odmítnutí národní kultury, zavádí v Arménii  juvenilní justici a gay průvody. Dohoda o komplexním a rozšířeném partnerství podepsaná mezi Arménií a EU hovoří o uzavření jaderných elektráren.

Fakta: V prvním bodě se jedná o narativ, který se objevil i u nás, a to už v roce 2016 – odebírání děté z rodin ad. (viz např. ZDE ).

Co se týče bonusového přílepku v podobě dezinfa o uzavření jaderných elektráren: „Text Komplexní a rozšířené dohody o partnerství byl podepsán mezi Arménií a EU na konci loňského roku. Ustanovení dohody o uzavření jaderné elektrárny uvádí, že je nutné schválit akční plán, který má nahradit Metsamor NPP novými kapacitami nezbytnými pro zajištění energetické bezpečnosti a udržitelného rozvoje Arménie. Dohoda mezitím nevylučuje, že Arménie může postavit novou jadernou elektrárnu. Evropská strana se naopak dohodou zavazuje podporovat jadernou bezpečnost v Arménii. Jinými slovy, v případě výstavby nové jaderné elektrárny bude ve svých bezpečnostních otázkách Arménie požívat pomoci EU. 

 

Přehled všech uvedených témat v AJ – ZDE

Přeložila a zpracovala Jana Chržová

 


O The East StratCom Task Force – provozovateli serveru EU vs Disinfo

Pracovní skupina (Task Force) The East StratCom  byla zřízena s cílem řešit probíhající ruské dezinformační kampaně. V březnu 2015 Evropská rada pověřila vysokou představitelku ve spolupráci s orgány EU a členskými státy, aby předložila akční plán strategické komunikace.

Pracovní skupina je součástí divize pro strategickou komunikaci a analýzu informací (AFFGEN.7) Evropské služby pro vnější činnost. Divize rovněž zahrnuje Task Force pro západní Balkán, Task Force South a horizontální tým se zaměřením na vznikající hrozby, analýzu dat, rozvoj politik a mezinárodní spolupráci, včetně systému rychlého varování EU o dezinformacích.skupina je součástí divize pro strategickou komunikaci a analýzu informací (AFFGEN.7) Evropské služby pro vnější činnost. Divize rovněž zahrnuje Task Force pro západní Balkán, Task Force South a horizontální tým se zaměřením na vznikající hrozby, analýzu dat, rozvoj politik a mezinárodní spolupráci, včetně systému rychlého varování EU o dezinformacích.

 


Obsah rubriky je tvořen v rámci projektu „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

 

Share Button