Nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Lepší ochrana obětí násilí v celé EU

Brusel, 09 leden 2015 –  Tisková zpráva Evropské komise

Od této neděle budou mít oběti násilí – zejména pak osoby postižené domácím násilím nebo stalkingem – zaručenou lepší ochranu v libovolném členském státě EU. Podle nových pravidel budou zákaz styku, ochranný příkaz a zákaz vstupu vydané v jednom členském státě díky jednoduchému potvrzení rychle a snadno uznatelné v celé EU.

Práva obětí násilí budou nyní zaručena také mimo jejich vlastní zemi bez ohledu na to, kde v Evropě jsou“, řekla Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. „V EU čelí domácímu násilí v průběhu svého života přibližně každá třetí žena a fyzického násilí se bohužel nejčastěji dopouští někdo blízký, například partneři.“

Člověk, který se stal obětí domácího násilí, se nyní bude moci při cestách mimo svou domovskou zemi cítit bezpečně – díky snadnému přenesení příkazu, který ho chrání před pachatelem. V minulosti musely oběti v zájmu uznání své ochrany v jiných členských státech EU podstupovat složité administrativní procedury a v každé zemi bylo třeba získat povolení jiným způsobem. Nyní budou tyto ochranné příkazy snadno uznávány v libovolném členském státě EU, což znamená, že občan, který se stal obětí násilí, může cestovat bez toho, aby musel absolvovat náročné administrativní procedury.

„Díky nové proceduře se ženám a mužům zasaženým násilím, dostane ochrany, kterou si zaslouží, a budou moci nadále vést normální život. Budou se moci rozhodnout pro život v jiném členském státě EU nebo cestovat na prázdniny bez toho, aby se museli obávat o svou bezpečnost,“ uvedla Věra Jourová.

Nový mechanismus je tvořen dvěma oddělenými nástroji: nařízením o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech směrnicí o evropském ochranném příkazu. Uvedené dva nástroje společně zaručí, aby měly oběti násilí možnost dosáhnout uznání svých ochranných příkazů v jakémkoli členském státě EU. Mechanismus zohledňuje rozdíly mezi ochrannými opatřeními v jednotlivých členských státech, která mohou být občanskoprávního, trestněprávního nebo správního rázu. Tato pravidla společně zajistí volný oběh nejběžnějších typů ochranných opatření v rámci EU.

Oběti násilí potřebují větší podporu

Zpráva, kterou dnes zveřejnila Agentura EU pro základní práva (FRA), dospěla k závěru, že je v EU nezbytné posílit cílené služby podpory obětí, a hovoří tak ve prospěch nutnosti podporovat a chránit oběti násilí. Navzdory zlepšení v řadě členských států stále přetrvává v oblasti služeb podpory obětí řada problémů. Mezi konkrétní opatření, která by měla situaci zlepšit, patří zabezpečení přístupu obětí násilí k cíleným podpůrným službám – včetně podpory a poradenství při traumatech, odstranění byrokratických překážek přístupu obětí k právní pomoci a zajištění toho, aby měli lidé informace o svých právech a dostupných službách.

Evropská komise usiluje o zlepšení práv 75 milionů lidí, kteří se každoročně stanou obětí trestného činu. V roce 2012 byla schválena směrnice určující minimální normy týkající se práv, podpory a ochrany obětí v celé EU (IP/12/1066), která začne být pro členské státy závazná od 16. listopadu 2015. Evropská komise prostřednictvím opatření, jako je celoevropský ochranný příkaz, který vstupuje v platnost tuto neděli, a stanovením minimálních práv obětí usiluje o posílení práv osob, které se stanou obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, odkud pocházejí a kde k trestnému činu dojde.

Souvislosti

Nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech, jemuž se dostalo v květnu 2013 podpory ze strany Evropského parlamentu (MEMO/13/449) a v červnu 2013 ze strany ministrů v rámci Rady ve složení pro spravedlnost (IP/13/510), doplnilo směrnici o evropském ochranném příkazu přijatou v prosinci 2011. Oba nástroje se začnou uplatňovat od 11. ledna 2015. Dánsko se v souladu s Lisabonskou smlouvou nebude na uvedených opatřeních podílet.

Evropská komise dne 18. května 2011 navrhla v zájmu posílení stávajících opatření v oblasti práv obětí na úrovni jednotlivých členských států a EU balíček opatření (IP/11/585), jež měl zajistit minimální úroveň práv, podpory a ochrany pro oběti v celé EU. Jeho součástí byla směrnice o právech obětí, nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech a sdělení, v němž byla představena současná a budoucí opatření Komise související s oběťmi násilí.

Další informace

Share Button