Istanbulská úmluva – ani Moldavsko není ušetřeno dezinformací

V době, kdy je Ukrajina zmítána válkou, přišla jako blesk z čistého nebe zpráva o tom, že ukrajinský parlament ratifikoval tzv. Istanbulskou úmluvu. V šoku jsou všichni – jak to, že tak najednou, jak to, že to šlo tak rychle, jak to, že k tomu vůbec přistoupili a našli si uprostřed války čas … a proč vlastně my ne?

Všechny země našeho civilizačního okruhu jsou řadu let a v různé míře uprostřed dezinformační války. Istanbulská úmluva posloužila tomuto účelu velmi dobře a v opozici k ní se neznámo odkud vynořily zástupy obhájců bijících se za blíže nespecifikované „tradiční hodnoty“.  Ukrajina a i Moldavsko ukázaly, jak v takové situaci mají odpovědné vlády a parlamenty postupovatkonat, a to i přes probíhající a sílící dezinformační kampaně. Vysvětlovat za pochodu, ale nenechat důležité věci zablokovat nekonečnou obhajobou něčeho, co civilizovaný svět snad obhajovat ani nepotřebuje – třeba právě eliminaci všech forem násilí (nejen) na ženách a domácího násilí a mírnění jejich dopadů.

P.s. Z příkladu v Moldavsku je zároveň dobře vidět, jak nebezpečné je ůzké propojení médií a politiky. Známe ostatně i od nás.

Pro zajímavost přinášíme překlad článku z webu veridica.ro zaměřeného na dezinformace a jejich vyvracení.

DEZINFORMACE: Istanbulská úmluva – rána ortodoxii a tradičním hodnotám

Ratifikace Istanbulské úmluvy Moldavskou republikou je ranou pro ortodoxii a tradiční hodnoty, říká bývalý moldavský prezident a současný vůdce socialistů, Igor Dodon, jehož názor byl z velké části šířen médii v Moldavské republice, zejména těmi přidruženými k jeho politické straně. Není to poprvé, co se Igor Dodon za pomoci svých poradců k tomuto dokumentu, který před dvěma lety předložila k ratifikaci jeho vláda, takto vyjadřuje.

Účel: Představit proevropskou vládu jako propagátorku určitých rozhodnutí, která jsou v rozporu s nejlepšími zájmy občanů Moldavské republiky.

Dezinformace
Ratifikace Istanbulské úmluvy Moldavskou republikou je ranou pro ortodoxii a tradiční hodnoty, říká bývalý moldavský prezident a současný vůdce socialistů, Igor Dodon, jehož názor byl z velké části šířen médii v Moldavské republice, zejména těmi přidruženými k jeho politické straně. Není to poprvé, co se Igor Dodon za pomoci svých poradců k tomuto dokumentu, který před dvěma lety předložila k ratifikaci jeho vláda, takto vyjadřuje.

Zpravodajství: Bývalý prezident Igor Dodon tvrdí, že podpisem Istanbulské úmluvy současná vláda zasadila těžkou ránu ortodoxii, veřejné ctnosti a tradičním hodnotám lidu – píše Sputnik Moldova.

„Vládnoucí strana prezidentky Maiji Sandu se rozhodla přijmout v nouzovém režimu zákon ratifikující kontroverzní Istanbulskou úmluvu, od níž řada zemí, včetně členských států EU, odstoupila. Měl bych připomenout skutečnost, že dvě země, které jsou v současnosti členy Rady Evropy, Rusko a Ázerbájdžán, odmítly Istanbulskou úmluvu ratifikovat. Několik dalších zemí, jako Spojené království, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Bulharsko, Česká republika a Slovensko, odmítlo tento dokument ratifikovat, zatímco Turecko oznámilo, že od Istanbulské úmluvy odstoupí,“ řekl Dodon.

Igor Dodon navíc vyzval společnost jako celek, aby spojila úsilí v „boji za tradiční hodnoty našich lidí, za rodinu a lidskou důstojnost“. „Během svého funkčního období jako prezident jsem ratifikaci Istanbulské úmluvy blokoval, protože jsem pevně přesvědčen, že tento dokument představuje hrozbu pro stoleté ortodoxní tradice našeho lidu, pro veřejnou ctnost a rodinné tradice, pro výchovu mladší generace v duchu ctnosti a úcty k rodičům,“ pokračoval Dodon.

NARATIV: Proevropská vláda v Kišiněvě podkopává tradiční hodnoty podle pokynů Západu.

SOUVISLOSTI: V roce 2017 Moldavská republika podepsala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známou také jako „Istanbulská úmluva“. Na konci prosince 2019 vláda vedená Ionem Chicu (bývalý poradce Igora Dodona, stejně jako mnoho dalších ministrů v jeho kabinetu), navrhla ratifikaci Úmluvy. Následně Igor Dodon, který byl v té době prezidentem Moldavské republiky, oznámil, že to nedovolí, a tvrdil, že zmíněná úmluva údajně uděluje další práva sexuálním menšinám.

Dodon a Socialistická strana vždy vystupovali jako zastánci a podporovatelé ortodoxie a „tradičních hodnot“. A naopak moldavský metropolitanát, který je přímo podřízen Moskvě, a jeho lídři ho přímo či nepřímo podpořili ve volebních kampaních. To bylo obzvláště vidět v prezidentské kampani v roce 2016, kdy skupina kněží vedená biskupem Marchelem naléhala na občany, aby nevolili Maiju Sandu, a tvrdila, že představuje hrozbu pro církev. Církev je podle průzkumů veřejného mínění institucí, která se v současnosti těší nejvyšší míře důvěry.

Moldavská republika, země s relativně konzervativní společností, hostila akce jak na podporu, tak proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. V pátek 1. října poslanci strany Akce a solidarita, která má většinu v parlamentu a je úzce spjata s prezidentkou M. Sandu, dokument předložený parlamentu k ratifikaci Úmluvy přijali, zatímco zástupci Bloku komunistů a socialistů odešli ze zasedání na znamení protestu.

Zpráva o domácím násilí a násilí páchaném na ženách vypracovaná Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny  ukazuje, že se v posledních letech počet stížností týkajících se domácího násilí podaných na policii zdvojnásobil, z něco málo přes 6 500 v roce 2012 na téměř 13 000 v roce 2020.

ÚČEL: Popsat proevropskou vládu jako propagátorku určitých rozhodnutí, která jsou v rozporu s nejlepšími zájmy občanů Moldavské republiky.

PROČ JE NARATIV NEPRAVDIVÝ: Úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí přijatá 11. května 2011, je zaměřena na ochranu žen před všemi formami násilí a odstranění diskriminace na základě pohlaví. Signatářské státy se zavazují vytvořit legislativní rámec a odstranit zvyklost a možnost diskriminovat lidi na základě jakýchkoli kritérií, včetně sexuální orientace. Celkově Úmluva pouze zdůrazňuje potřebu zajistit rovná práva, ochranu a přístup k řádnému soudnímu řízení pro všechny lidi, což jsou všechny zásady rovněž obsažené v Ústavě Moldavské republiky.

Vzhledem k tomu, že v několika evropských zemích ratifikace Úmluvy vyvolala skepsi a kritiku, vydala Rada Evropy leták odhalující řadu falešných narativů týkajících se tohoto dokumentu, včetně myšlenky, že Úmluva schvaluje manželství osob stejného pohlaví.

Igor Dodon s odkazem na ratifikaci Úmluvy uvádí jako příklad státy jako Rusko a Ázerbájdžán, které oznámily, že odmítly dokument podepsat, nebo Turecko, které oznámilo, že od Úmluvy odstoupí. Ve skutečnosti jsou to všechno ojedinělé problematické případy zemí s autoritářskými režimy, které se snaží zajistit legitimitu s odkazem na takzvané tradiční hodnoty. Všechny tyto země hlásí vysokou míru genderově podmíněného násilí, včetně jeho extrémních forem – vražd žen. V roce 2017 Rusko například snížilo tresty za domácí násilí. Podle zprávy OSN o ženách zveřejněné v roce 2014 se 40 % žen v Turecku stalo obětí domácího násilí. Podobná situace byla podle jiného mezinárodního dokumentu hlášena v Ázerbájdžánu.

ZRNKO PRAVDY: Řada signatářských států Istanbulské úmluvy vyjádřila s ratifikací dokumentu neochotu.

KDO Z TOHO MÁ PROSPĚCH: Blok komunistů a socialistů tím, že znovu zdůrazňuje podporu „tradičních hodnot“; Moskva posílením odporu některých států proti hodnotám prosazovaným západní civilizací.

Autor: Cornel Ciobanu
Publikováno 04.10.2021
Aktualizace: 20.6. 2022
Přeložila a bloky textu zvýraznila: Jana Chržová

Původní článek: ZDE

 

Share Button