Česká ženská lobby vítá rozhodnutí vlády přistoupit k Istanbulské úmluvě

Vyslovení souhlasu Vlády ČR s podpisem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) považujeme za krok správným směrem. Zásadní však bude až samotná ratifikace úmluvy.

Proč je Istanbulská úmluva důležitá? V čem spočívá její přínos oproti již existující legislativě?

Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace. Znamená to, že státy se budou muset zodpovídat, pokud nebudou na toto násilí adekvátně reagovat. Úmluva zavádí definici trestných činů, které doposud v právním systému neexistovaly, jako například vynucená sterilizace, vynucený potrat nebo nebezpečné pronásledování (stalking). Úmluva rovněž vyzývá veškeré relevantní státní orgány a služby, aby se zapojily do řešení problému násilí na ženách. To má být řešeno koncepčně, koordinovaně a nikoli jednotlivými orgány na vlastní pěst.
Aby bylo násilí na ženách opravdu odstraněno, vyžaduje Úmluva po státech, aby byly aktivní na poli prevence násilí na ženách, zajistily skutečně fungující ochranu obětem násilí, aby trestné činy byly důsledně stíhány a aby byla monitorováno faktické naplňování Úmluvy.

Istanbulská úmluva přináší ochranu potřeb a bezpečnosti obětí. Potřebné je zejména vytvoření sítě podpůrných služeb, jež budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou, psychologickou, sociální a právní pomoc ve všech krajích České republiky,“ dodává Jana Chržová předsedkyně České ženské lobby.

Souhlas s podpisem smlouvy je důležitým signálem, že naše vláda vnímá problém násilí na ženách jako podstatný. Podpisem a samotnou ratifikací se Česká republika postaví po bok vyspělým státům. Pokud politikům a i veřejnosti skutečně záleží na bezpečí českých žen a dívek, jak v poslední době svorně prohlašují, měli by podpis a následnou rychlou ratifikaci Istanbulské úmluvy rozhodně podpořit.

Tiskovou zprávu v pdf formátu na stažení naleznete pod textem.
Soubory ke stažení

Praha 10.2.2016

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button