62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (CSW) věnovalo pozornost ženám ve venkovském prostoru

62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (CSW): Největší výroční setkání OSN zaměřené na rovnost žen a mužů a práva žen bylo dnes v New Yorku zakončeno závazkem členských států OSN dosáhnout rovnosti pohlaví a posílení postavení žen a dívek na venkově.

Dnes žije v chudobě 1,6 miliardy lidí a ve venkovských oblastech žije téměř 80% chudých. Mnohé z nich jsou venkovské ženy. Ty jsou i nadále hospodářsky a sociálně znevýhodněny – například mají menší přístup k ekonomickým zdrojům a příležitostem, kvalitnímu vzdělávání, zdravotní péči, půdě, zemědělským vstupům a zdrojům, infrastruktuře a technologiím, spravedlnosti a sociální ochraně.

Členské státy vyjádřily hluboké znepokojení nad rostoucími problémy, které ještě zhoršují znevýhodnění a nerovnosti, jimž čelí ženy a dívky z venkovských oblastí – od mimořádných humanitárních událostí a ozbrojených konfliktů až po nepříznivé dopady změny klimatu. Ve své závěrečné dohodě Komise zdůraznila, že venkovské ženy a dívky mají zásadní význam pro udržitelný rozvoj a že jejich práva a posílení postavení je třeba upřednostnit. V dohodnutých závěrech byla nastíněna řada konkrétních dalších kroků a doporučení.

Ty obsahují:

  • Přijetí reforem k odstranění diskriminačních zákonů a norem tak, aby ženy měly rovný přístup k ekonomickým a výrobním zdrojům, včetně půdy a přírodních zdrojů, majetku a dědických práv. 
  • Urychlit pokrok směrem k robustnímu vzdělávacímu prostředí na všech úrovních, včetně vyrovnání rozdílů mezi pohlavími v sekundárním a terciárním vzdělávání ve venkovských oblastech. 
  • Poskytování kvalitních sociálních služeb a pečovatelských služeb s cílem snížit nepřiměřený podíl neplacené péče a domácí práce venkovských žen a dívek. 
  • Zajistit, aby venkovské ženy měly přístup ke slušným pracovním místům se stejnou odměnou za práci stejné hodnoty a aby se rovnoměrně podílely na všech rozhodnutích, od domácností až po komunitní fóra.
  • Zlepšování důležité venkovské infrastruktury a technologií, které se většinou k venkovským ženám dostávají až nakonec, tím, že např. bude poskytnut přístup k bezpečné pitné vodě, k hygienickým zařízením či konektivitě. 
  • Zvyšování investic za účelem zajištění potravinové bezpečnosti a výživy a zvýšení finančního začlenění a přístupu k finančním službám žen pracujících v zemědělství.
  • Zajištění všeobecného zdravotního pojištění, zajištění realizace práva na sexuální a reprodukční zdraví. 
  • Urychlit kroky k ukončení všech forem násilí na ženách, včetně škodlivých praktik, jako jsou manželství dětí a mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Celý text tiskové zprávy (Aj).

Závěry CSW62 budou zveřejněny zde.

Share Button