6. únor je Mezinárodním dnem nulové tolerance k ženské obřízce

UN-0Tolerance

 

Mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM) zahrnuje všechny procedury, které pozměňují nebo zraňují ženské genitálie z jiných, než zdravotních / lékařských důvodů a je mezinárodně uznávána jako porušení lidských práv žen a dívek.

Odráží hluboce zakořeněné nerovnosti mezi pohlavími, a představuje extrémní formu diskriminace žen a dívek. Tyto praktiky také porušují jejich práva na zdraví, bezpečnost a fyzickou integritu, právo na život bez mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení, a jejich právo na život v těch případech, kdy vede k smrti.

Přestože se FGM praktikuje především ve 29 zemích Afriky a na Středním východě, FGM je globální problém, a je praktikována i v některých zemích Asie a Latinské Ameriky. FGM přetrvává mezi přistěhovalci žijícími v západní Evropě, Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu, a to i přes to, že řada zemí FGM výslovně zakazuje.

Celosvětově UNICEF odhaduje výskyt FGM u 125 milionů žen a dívek. I když i v afrických zemích je FGM postupně zakazována (viz Protokol k Africké chartě práv z Maputo, který zakazuje i další tradiční praktiky), stále se odhaduje, že je FGM ohroženo kolem 30 milionů dívek mladších 15 let.

Co přesně FGM, neboli „ženská obřízka“, představuje?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) existuje několik typů tohoto zákroku, který se provádí obvykle nožem, žiletkou či nůžkami:

  • Typ I: částečné nebo úplné odstranění viditelných pohlavních orgánů – klitorisu a okolí (klitoridektomie).
  • Typ II: částečné nebo úplné odstranění vnějších pohlavních orgánů (viz typ I) a malých stydkých pysků s / bez obřezání velkých stydkých (excize).
  • Typ III: zúžení poševního otvoru a vytvoření kryjícího uzávěru tím, že jsou malé a/nebo velké pysky obřezány a tkáň spojena, s / bez odstranění viditelné části klitorisu (infibulace).
  • Typ IV: zahrnuje zákroky, které nelze zařadit do předchozích třech kategorií. WHO jmenuje např. probodávání, provrtávání, nařezávání (introcize) a vyškrabování, rovněž kauterizaci ženských rodidel.

Interaktivní mapa praktikování FGM zejm. v Africe:

Na „ženskou obřízku“ také výslovně pamatuje Istanbulská úmluva:

Istanbulská úmluva (výběr)

Preambule

Uvědomujíce si s hlubokým znepokojením, že ženy a dívky jsou často vystaveny závažným formám násilí, jako je domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucený sňatek, zločiny páchané ve jménu takzvané “cti” a mrzačení genitálií, jež představují závažné porušení lidských práv žen a dívek a obrovskou překážku dosažení rovnoprávnosti mezi ženami a muži;

Článek 38 – Mrzačení ženského genitálu

Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, aby byly klasifikovány jako trestné následující úmyslné činy:

  1. provedení obřízky, infibulace či jakéhokoli jiného zmrzačení celku nebo kterékoli části ženských velkých i malých stydkých pysků či klitorisu;
  2. nucení žen ke kterémukoli ze zákroků uvedených v bodu 1 nebo zprostředkování téhož;
  3. vybízení či nucení dívek k podstoupení kteréhokoli ze zákroků uvedených v bodu či zprostředkování téhož;

I proto je velmi důležité, aby Istanbulskou úmluvu přijala Evropská unie jako celek, a aby ji Česká republika nejen podepsala (což se zatím nestalo), ale také ratifikovala. #ZaIstanbul

Více se dozvíte také na:

www.obrezane.cz   www.lidskaprava.cz

Istanbulská úmluva v češtině (pdf)

EIGE – Mapování výskytu FGM v EU a Charvatsku z roku 2012  – resumé pro Českou republiku (pdf)

V angličtině:

Rada Evropy a Istanbulská úmluva – leták

OSN  www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday

Evropská komise: Joint Statement on the International Day against Female Genital Mutilation, Brussels, 06 February 2015

EIGE – Female genital mutilation in the European Union and Croatia – Report

Některé informační kampaně: www.endfgm.eu  equalitynow stop FGM Now

 

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button