59. zasedání Komise OSN pro postavení žen & česká delegace

DSCN0736-mPřevzato z webu vlada.cz:  Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání Komise, který probíhá i tento týden.

Komise je vrcholným orgánem OSN pro oblast rovnost žen a mužů. Zasedá každoročně v březnu v New Yorku a jejím mandátem je vyhodnocovat plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Pekingské akční platformy a dalších mezinárodních dokumentů v oblasti genderové rovnosti. Letošnímu zasedání Komise OSN pro postavení žen je mezinárodním společenstvím věnována zásadní pozornost, neboť jeho tématem je vyhodnocení plnění Pekingské akční platformy u příležitosti 20. výročí od jejího přijetí. Pekingská akční platforma představuje komplexní a dosud nepřekonaný mezinárodní standard v oblasti podpory práv žen a genderové rovnosti.

DSCN0779-maleTři otázky pro:
Janu Chržovou, předsedkyni Českého svazu žen a České ženské lobby a členku české delegace

1) Kterým závažným tématům se zatím jednání věnovalo a do jaké míry se témata ČR shodují či nikoliv s těmi, které řeší další státy? Které konkrétně?

Tohle je složitá otázka z jednoho prostého důvodu – zasedání včetně tzv. side-eventů a paralelních seminářů zahrnovalo všechny kontinenty, tedy naše (středo)evropská perspektiva byla jen jednou z mnoha, a to je nutné si uvědomit. Společné je tak na obecné úrovni téma nerovného postavení žen a nerovného zacházení, společný je důraz na eliminaci násilí na ženách; na postavení migrantek; na přístup ke vzdělání a ekonomickou participaci; na přístup k rozhodovacím pozicím vč. uplatnění v politice; na přístup ke zdravotní péči; na reprodukční práva atd. – ale kontexty a důrazy jsou samozřejmě hodně odlišné. Jak jsem zaregistrovala, nově se také některé akce / semináře věnovaly otázce klimatických změn a jejich dopadům na komunity z genderové perspektivy, z různých úhlů pohledu byly některé akce věnované také např. islamistickému terorismu a jeho dopadům na ženy (a to z hlediska jak obětí, tak žen jako cíle „náboru“).

Řada seminářů byla věnována nežádoucím tradičním praktikám, jako jsou sňatky nezletilých dívek / dětí: skvělý byl v tomto ohledu příspěvek Salam Kanaan (CARE) týkající se syrských uprchlíků v Jordánsku, kde dochází k strmému nárůstu nucených sňatků nezletilých syrských dívek z důvodu ochrany před sexuálním násilím v táborech a také za účelem usnadnění získání azylové ochrany v evropských zemích. V oblasti migrace / azylu se tedy jedná o téma relevantní i pro český kontext.

Celé zasedání má jednu obrovskou nevýhodu – s ohledem na množství paralelně běžících akcí (pro představu: 200 doprovodných akcí a 450 paralelních akcí NNO) je naprosto bez šance se zúčastnit byť jen zlomku toho, co by člověka zajímalo. Naštěstí se postupně dokumenty a záznamy objevují online na webu OSN (www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015 a webtv.un.org/meetings-events).

2) O čem referovala česká delegace?

Česká delegace na všeobecné rozpravě přednesla resumé dosavadních plánů a politik a dále výhledů a nově zpracovaných a přijatých akčních plánů / strategií pro nadcházející období. Potud dobré, ovšem přeci jen je důležitější to, co se konkrétně daří nebo v budoucnu podaří prosadit i mimo papír v reálném životě – a zde je nutné vyčkat výsledků. Ty zatím pro Českou republiku nijak ohromující nejsou, a to ani ve srovnání s některými státy, na něž máme tendenci stereotypně pohlížet s blahosklonným „přehlížením“. Zdá se například, že i Bulharsko je na tom s participací žen ve vysoké politice a managementu výrazně líp, než my. Anebo taková oblast genderově podmíněného násilí: i polský Sejm uznal za vhodné schválit k ratifikaci tzv. Istanbulskou úmluvu, zatímco České republice nestojí zatím ani za podpis. A tak by se dalo pokračovat. Jinými slovy: máme před sebou ještě hodně hrbolatou cestu – prosté přijetí sebelepších akčních plánů a strategií totiž samo o sobě zase tak moc neřeší.

Ale abych nevyzněla jen kriticky: velmi kladně hodnotím pořádání a účast na side-eventech a bylo by velmi fajn v těchto aktivitách na půdě OSN pokračovat. S ohledem na globální kontext by se určitě na příště našla další relevantní témata – vedle násilí na ženách mě napadá například situace žen ve venkovských oblastech – na rozdíl od jiných států se toto téma pro Českou republiku nejeví asi jako žhavé, ale možná jen proto, že mu nikdo nevěnuje zvláštní pozornost. Příští zasedání CSW by mohlo poskytnout důvod se na tuto oblast v mezičase blíže podívat.

3) Může vzejít z jednání nějaký závěr, který by měl konkrétní dopad na politiky jednotlivých států či činnost Vaší organizace? (tuto otázku jsem trochu rozšířil, aby se dala vztáhnout i činnost Vašich organizací).

Určitě byly zajímavé a relevantní aktivity spolupořádané Evropskou ženskou lobby a dalšími organizacemi (např. CAP International) na téma prostituce z abolicionistického úhlu pohledu. Hned zkraje totiž vznikla značně konfliktní situace díky oficiálnímu manuálu, který byl distribuován participujícími NNO (A Guide for NGOs and Women’s Human Rights Activists at the UN and CSW 2015), a to zejména kvůli kapitole 7, kde byla ve slovníčku zařazena sexuální práce a prostituce ve smyslu „práce“, zatímco některá stěžejní témata ve slovníčku naopak chyběla (jako třeba hned „genderově podmíněné násilí“), což v důsledku dotčené NNO značně aktivizovalo a zároveň i polarizovalo.

Další kritiku ze strany NNO (iniciativa Koalice post2015) sklidila politická deklarace přijatá Komisí hned první den jednání za svojí deklarativnost a vágnost / nízkou míru závaznosti, takže ještě před zahájením 59. zasedání CSW vzniklo protestní stanovisko, k němuž se během pár hodin připojilo 771 organizací, a další se přidávají. A aby toho nebylo málo, nadšení nevzbudilo ani nízké až žádné zapojení ženských organizací do oficiálních jednání.

Tak či onak, spoustu podnětů ten jeden týden opravdu přinesl. A abych nezapomněla, pro naši práci byl víc než relevantní seminář severských a pobaltských policistek na téma obchodu s lidmi, prostituce a souvisejících témat. Postupně budeme některé materiály zpracovávat a zveřejňovat na našich stránkách (www.czlobby.cz a www.rovnesance.cz).

Příspěvky dalších členů a členek delegace naleznete postupně zde.

horizontal_line

 

Účast Jany Chržové na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen byla podpořena v rámci projektu České ženské lobby „Hájíme práva žen v ČR“ a z rozpočtu ČSŽ.

CZL-projekt-logo2a-trans

Share Button