Rumunsko ratifikovalo Istanbulskou úmluvu

Romania-ratif

Štrasburk: Dne 23.05.2016 paní Ana Birchall, předsedkyně Komise pro evropské záležitosti a poslankyně parlamentu Poslanecké sněmovny Rumunska, odevzdala ve Štrasburku ratifikační listiny k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (CETS No.210). Úmluva vstoupí v Rumunsku v platnost dnem 1.září 2016.

 

Rumunsko se tak stává 22. členským státem Rady Evropy, jenž Istanbulskou úmluvu nejen podepsal, ale také ratifikoval. Aktuální přehled všech signatářských zemí naleznete zde.

Připomínáme jen, že v současnosti úmluvu podepsaly již všechny členské státy EU. Přistoupení k úmluvě ze strany EU jako celku je mezi prioritami Unie. Pokud vás zajímají právní důsledky přistoupení EU k Istanbulské úmluvě, stáhněte si materiál Legal implications of EU accession to the Istanbul Convention z prosince 2015 (v angličtině, resumé v němčině a francouzštině).

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou – pozn. 2.5.2016 snažení přineslo první ovoce!). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Share Button