Rekvalifikace

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace. Při určování obsahu a rozsahu se vychází z vaší dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností, formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Cílem rekvalifikačního vzdělávání je nejen získání znalostí a dovedností potřebných pro novou profesi, ale sleduje i psychickou a motivační pomoc. To znamená zajištění společenského kontaktu, eliminaci společenské izolovanosti, vzájemnou pomoc při zajišťování nového uplatnění atp.

Typy rekvalifikací

 • specifická (cílená) - změna dosavadní kvalifikace zaměřená na získání teoretických a praktických poznatků pro výkon nové pracovní činnosti, vychází z bezprostředních potřeb trhu práce,případně příslibu zaměstnání, dokladem o absolvování je osvědčení;
 • nespecifická - přizpůsobení odbornosti absolventů středních a vysokých škol do profesní oblasti snáze uplatnitelné na trhu práce, vychází z předpokládaných potřeb trhu práce, dokladem o absolvování je osvědčení;
 • odborná praxe absolventů škol a příprava mladistvých - zaměstnavatelům, kteří zabezpečují absolventům středních a vysokých škol v pracovním poměru odbornou praxi nebo zabezpečují získání kvalifikace mladistvým pracovníkům, mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§6a zákona 9/1991 Sb.);
 • předkvalifikační - kurzy, které doplňují teoretické a praktické znalosti a dovednosti ke splnění kvalifikačních předpokladů pro zahájení příslušné (požadované) rekvalifikace (kurzy v žádném případě nenahrazují stupně vzdělání). Pokud jsou kurzy realizovány v rozsahu požadovaném pro udělení akreditace, obdrží absolventi osvědčení. V ostatních případech potvrzení o absolvování kurzu;
 • motivační - kurzy, které napomáhají k profesní orientaci s následnou rekvalifikací pro konkrétní pracovní uplatnění (určeno zejména pro mladistvé). Kurzy jsou realizovány jako vstupní modul specifické rekvalifikace. Osvědčení se vydává až po absolvování kurzu se zaměřením na výkon konkrétní pracovní činnosti nebo samostatně, v tomto případě obdrží uchazeč pouze potvrzení o absolvování motivačního kurzu;
 • obnovovací - kurzy pro obnovení a rozšíření teoretických a praktických znalostí a dovedností uchazečů o zaměstnání, kteří svoji původní kvalifikaci ztratili, když v ní po delší dobu (min. 5 let) nevykonávali praxi, dokladem je osvědčení;
  rozšiřovací - kurzy, které rozšiřují dosavadní kvalifikaci o teoretické a praktické znalosti a dovednosti z jiné oblasti činnosti k vytvoření možností uplatnění na trhu práce, dokladem je osvědčení;
 • prohlubovací - kurzy, které prohlubují teoretické a praktické znalosti a dovednosti v dosavadní kvalifikaci, většinou na základě změny právních předpisů, dokladem je osvědčení;
  doplňková - kurzy pro doplnění znalostí uchazeče o zaměstnání před nástupem do zaměstnání v případě požadavku zaměstnavatele, dokladem o absolvování kurzu při odpovídajícím rozsahu je osvědčení;
 • zaměstnanecká rekvalifikace - je rekvalifikace prováděná zaměstnavateli v zájmu dalšího pracovního uplatnění jejich zaměstnanců. Uskutečňuje se na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, koná se v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance. Za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení (§6 odst. 2, 3 zákona 9/1991 Sb.);
 • rekvalifikační programy - zvyšování a přizpůsobování kvalifikační úrovně práceschopného obyvatelstva s cílem předcházet nezaměstnanosti a řešit nezaměstnanost v celostátním, regionálním, případně místním rozsahu.