Odbory

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Odbory jsou jedním ze subjektů, které mají nesporně velký potenciál v možnostech obhajovat zájmy jak žen tak i mužů, neboť v tom spočívá jejich poslání. Jako sociální partner jsou oficiálním připomínkovým místem v legislativním procesu a jsou členem Rady hospodářské a sociální dohody. Odborové svazy jsou partnery vlády, mají kompetence využívat právní nástroje pro podporu rovného zacházení s ženami a s muži, mají právo podílet se na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže.

Při právním zajišťování rovných příležitostí jsou jako klíčový nástroj k prosazení principu rovnosti, především pokud jde o pracovní podmínky a odměňování (viz www.cmkos.cz), vnímány kolektivní smlouvy. Zpravidla obsahují obecný požadavek dodržování principu rovnosti, méně upravují jednotlivé nároky, pracovní a sociální podmínky v souladu s tímto požadavkem.

Odborové svazy v České republice si i přes zásadní transformační změny v ekonomice a sociálním prostředí uchovaly značnou část své členské základny a se změnou politických poměrů se mění i jejich - dříve více než  formální – poslání. Pokud jde o ČMKOS - odbory usilují o zajištění co nejlepších podmínek v pracovně právních vztazích pro všechny zaměstnance, tedy muže i ženy, o prosazování právního rámce rovného zacházení. Ukazuje se, že sice každým rokem ubývá členů, ale podíl žen se zvyšuje – ženy u nás tvoří nejvěrnější členskou základnu, jsou nejvíce zastoupeny v zaměstnaneckém poměru (méně často podnikají), tvoří větší část zaměstnanců veřejného sektoru.

Odborové organizace mají tradičně velké zkušenosti ve vyjednávání, mají kontakty po celé Evropě. Všechny tyto skutečnosti vytvářejí předpoklady pro to, aby  se odbory staly jednou z nejvlivnějších institucí, prosazující rovná práva mužů a žen a hledaly způsoby, jak umožnit zaměstnankyním a zaměstnancům sladění profesního a rodinného života.