Včela 04/2007 Vyhlášení výsledků soutěže Podnik podporující rodinu

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Ve dnech 26.3. – 27.3. 2007  se konal v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce seminář, uskutečněný v rámci  projektu EQUAL „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina.“ Byl to již třetí seminář určený jedné z cílových skupin, na které je projekt zaměřen. Tentokrát to byli „zaměstnavatelé“. Témata jako „Harmonizace pracovního a rodinného života z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců“, „Zvyšování pracovní motivace poskytováním benefitů zaměstnancům s ohledem na Zákoník práce“, „Možnosti podpory služeb hlídání dětí ze strany zaměstnavatelů“ a „Zlepšování kvality života a zaměstnanecké benefity“ naplnila první den jednání.

 

Druhý den měl slavnostní charakter:  program byl věnován vyhlášení výsledků soutěže „Podnik podporující rodinu“.

 

Do Havlíčkova Brodu jsme samozřejmě pozvali všechny podniky, které se soutěže zúčastnily a po ukončení programu byla i chvíle na zamyšlení  a pohled zpět .

 

Soutěž byla sice vyhlášena 19. září 2006 (na předcházejícím semináři v Havlíčkově Brodě), ale její příprava začala už v r. 2005. Protože se jednalo o první akci svého druhu v České republice, nemohli jsme čerpat ze zkušeností českých subjektů. Využili jsme  proto poměrně bohatou dokumentaci z této oblasti  v zemích s historicky nejdelším členstvím v EU a také nám - alespoň zeměpisně – nejbližších: Německo a Rakousko.

Obě země mají výhodu, že „resort rodina“ je zastřešen ministerstvy pro rodinu, která mají ve svých kompetencích iniciovat a podporovat podobné akce. Jsou to tedy vládní aktivity, vyvíjející tlak na potřebné změny chování celé společnosti vůči rodině. V ČR zatím žádná taková instituce neexistuje, ale doufejme, že skutečnost, že záštitu nad naší soutěží převzalo také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, znamená zvýšení zájmu o tuto oblast ze strany vládních institucí.

 

Příklady  jsme  našli, ale je něco jiného přečíst si o úspěšných soutěžích v zemích, kde mohou mluvit již o tradici a něco jiného chtít tyto aktivity realizovat v konkrétních podnicích v Česku. Dnes už se můžeme přiznat k určitým obavám z přijetí naší výzvy k účasti v soutěži, kterou jsme adresovali asi 600 podnikatelských subjektů v kraji Vysočina. Byli jsme však příjemně překvapeni ohlasem z oslovených firem. Na naši výzvu se přihlásilo 15 zaměstnavatelů a z nich 10 vydrželo až do finále.. Snad by se někomu mohlo zdát, že to není velký počet, ale my velice oceňujeme tyto  podniky, které vstoupily jako první do zatím v ČR málo prozkoumané oblasti slaďování pracovního a rodinného života a nebály se srovnání s ostatními, pokud jde o péči o vlastní zaměstnance. Bez ohledu na konečné umístění jsou to zaměstnavatelé, které zajímá, jestli jejich zaměstnanci mají rodinné nebo pracovní problémy a pomáhají je řešit. Po našich osobních návštěvách v soutěžících firmách, můžeme potvrdit, že vedení v nich usiluje o vytvoření takového pracovního prostředí, kde jsou zaměstnanci spokojení. Vycházíme-li z ověřených  zkušeností Německa , Rakouska a  dalších zemí EU, spokojení zaměstnanci jsou výkonní a loajální, vykazují nižší nemocnost a také fluktuace v takové firmě je velmi nízká.

 

Přesvědčili jsme se sami při osobních návštěvách , že podobné parametry vykazují i podniky v Česku.

 

Navštívili jsme firmy v rámci hodnocen , které bylo rozloženo do dvou etap. První etapa spočívala ve vyplnění soutěžních dotazníků. Firmy samy o sobě vypovídaly ve 4 oblastech:

 

A. Flexibilní organizace práce.

B. Personální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

C. Oblast péče o pracovníky/ce s rodinami, pracovníky/ce na MD/RD, podpora péče o děti a další rodinné příslušníky.

D. Firemní kultura, podporující opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života.

 

Ve druhé etapě jsme navštívili všechny účastníky soutěže a z každého takového setkání jsme sepsali zprávu, kterou jsme spolu s dotazníky předali externí hodnotící komisi. V té zasedli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českého svazu žen,Gender studies,  Hospodářské komory  v Havlíčkově Brode, České asociace podnikatelek a manažerek a Ligy otevřených mužů.

 

A naše dojmy z jednání se zástupci podniků? Můžeme je vyjádřit stručně: všude, kam jsme přišli, bylo zřejmé, že probíhá – kromě té formalizované – i neformální komunikace mezi vedením firmy a zaměstnanci.Péče o pracovníky je na velmi dobré úrovni a snaha pomáhat při hledání rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem zaměstnanců  je evidentní.

To nás, jako organizátory soutěže, pochopitelně velmi potěšilo. Neznamená to však, že by v této oblasti bylo u nás všechno v pořádku. Z dotazníků i z rozhovorů ve firmách vyplývá, že např. flexibilní organizace práce je málo využívaná, ale není to jen nezájmem zaměstnavatelů -  ani zaměstnanci nemají o tento typ pracovního úvazku zájem. Částečný úvazek (jeho různé varianty) je spojen s určitými nevýhodami: znamená nižší plat při často stejném rozsahu práce a určité omezení kariérního růstu pracovníka/ce. Pokud tyto pracovní úvazky existují, jsou v naprosté většině využívány ženami, protože to jsou ženy, které se převážně o děti a domácnost starají a tím také převážně ženy inkasují zmíněné nevýhody.

Dalším problémem je zajištění péče pro děti do 3 let. Po r. 1990 výrazně poklesla podpora podniků takovým zařízením a nové formy ( šíře nabídky a dostupnost), se nerozvinuly.

 

Jaká jsou východiska? Jde o celý komplex opatření (vč. legislativních) v otázkách rovných šancí mužů a žen na všech úrovních společnosti. Jde ale také o překonávání stereotypního nahlížení na tradiční rozdělení rolí mužů a žen v rodině a to i samými ženami. Žena, která zůstává s dětmi několik let doma, automaticky přebírá i další rodinné zátěže, kterých se, někdy i z vlastní vůle, prakticky už nezbaví.

 

Právě soutěží Podnik podporující rodinu jsme chtěli  upozornit na to, že oba rodiče, otcové i matky, by stejnou měrou měli hledat a za pomoci zaměstnavatelů nalézat rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem.Takový přístup předpokládá větší zaangažování mužů do péče o rodinu a děti. Překonání vžitých stereotypů by umožnilo vyváženější dělbu práce mezi mužem a ženou, ulehčilo by ženám a více otevřelo možnosti jejich rozvoje.

 

Dalším záměrem naší soutěže bylo podnítit diskuzi na toto téma a oslovit instituce, zejména úřady samosprávy, které jsou kompetentní realizovat opatření, podporující rodiny. Jak se nám podařilo naplnit tento záměr bude možné posoudit až v delším časovém horizontu, už dnes však můžeme říci, že spolupráce  jak Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, tak i Krajského úřadu v Jihlavě v průběhu realizace byla příkladná. Zástupci obou institucí se neformálně zajímali o celý průběh akce a  v závěru soutěže osobně předali ocenění vyhodnoceným podnikům. Ing. M. Černá, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina, soutěž zaštítila a věnovala cenu pro vítěze, starostka města Havlíčkův Brod Ing. Fischerová věnovala další cenu, závěrečného semináře se účastnil v jejím zastoupení místostarosta L. Honzárek.

A jak  soutěž dopadla?

Hodnotilo se ve třech kategoriích:
Malý podnik
1. Renvodin - Šafařík s.r.o. - Hustopeče
2. J. Holešák - Sběr surovin, Havlíčkův Brod
3. Adores s.r.o., Humpolec

Střední podnik
1. Habitat a.s. Náměšť nad Oslavou
2. Kosyka s.r.o. Jihlava
3. Elasta-Vestil s.r.o. - Krucemburk

Velký podnik
1. Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. Moravské kovárny a.s. Jihlava
3. Status stavební a.s. Humpolec

Blahopřejeme oceněným podnikům. Ve zprávách pro orgány samosprávy i v závěrečné zprávě z projektu budeme  navrhovat možnosti pokračování soutěže Podnik podporující rodinu. První krok – získání zájmu zaměstnavatelů a podpory zástupců místní samosprávy – jsme již učinili a předpoklady pro další realizaci tedy jsou. Věříme, že v příštích ročnících bude soutěž  stále početněji obsazována a že myšlenka podpory slaďování rodinného a pracovního života se stane samozřejmou součástí personálních strategií podniků.

18.4.2007
PhDr. J. Kahabková