Evropská strategie zaměstnanosti - plus pro náš region

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Dne 12. dubna 2006 se v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě uskutečnil workshop na téma "Evropská strategie zaměstnanosti – plus pro náš region“.

Cílem setkání bylo informovat zaměstnavatele a poskytovatele sociálních služeb o zajímavých aktivitách, které se realizují v regionu Vysočina a v Havlíčkově Brodě v rámci projektu „Modelový programu podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina“ (MOPPS), který je projektem Iniciativy Společenství EQUAL, jednoho z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním řešitelem projektu je Český svaz žen a Město Havlíčkův Brod je jedním z rozvojových partnerů.

Hlavním záměrem projektu je vytvořit a realizovat modelový pilotní program v Havlíčkově Brodě, který by měl pomoci zlepšit kvalitu života vytvářením podmínek pro sladění zaměstnání a rodiny. Projekt MOPPS je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Workshop zahrnoval společnou plenární část, ve které rozvojoví partneři projektu MOPPS prezentovali souvislosti mezi Evropskou strategií zaměstnanosti, projektem MOPPS a přínosy pro region Vysočina. Dále byla plenární část věnována problematice slaďování profesního a rodinného života z pohledu zaměstnavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Jedním z témat byla strategie prorodinné politiky pro zaměstnavatele a poskytovatele sociálních služeb. V této souvislosti bylo prezentováno, že součástí projektu je řada exkluzivních výzkumů uskutečňovaných v lokalitě regionu Vysočina.

Analýzy: V tomto roce byly agenturou DEMA a.s., která výzkumy realizuje, uskutečněny tři průzkumy, které mapovaly názory na slaďování péče o rodinu a zaměstnání z pohledu obyvatel, firem a  rodičů dětí do 15 let. Z doposud zpracovaných výsledků vyplývá, že zaměstnaní rodiče se potýkají s celou řadou problémů, k jejichž řešení by přivítali “pomocnou ruku”. Jde například o širší nabídku služeb pro rodinu v oblasti zabezpečení hlídání dětí jako jsou jesle, školky, hlídání v době nemoci ap. (většina, 86%, rodičů dětí do 15 let totiž říká, že mívá potíže s pohlídáním dítěte v případě, že se potřebuje vzdálit) nebo větší možnosti flexibility úprav pracovní doby nebo režimu (zde přichází v úvahu především posun nebo zkrácení pracovní doby).

Již první analýzy také ukazují, že ze strany zaměstnavatelů není prorodinná tematika systematicky začleňována do podnikové strategie (naprostá většina firem nemá v tomto směru zpracovaný program a pokud firmy dělají nějaká opatření směrem k zaměstnancům s dětmi předškolního či školního věku, většinou ani nezaznamenávají zpětnou vazbu na tato opatření ani nevyhodnocují jejich efekt). Forma soutěže, vyhledávající podniky příznivě nakloněné rodině nebo regionální informační systém mezi zaměstnavateli o nabídce a  poptávce na trhu práce a spolupráce s firmami v tomto směru, se  tudíž jeví nejen jako potřebná, ale i vítaná aktivita projektu MOPPS v kraji Vysočina. 

Dalším tématem bylo využívání flexibilních metod práce a jejich přínosy pro zaměstnavatele, které prezentovala společnost VUSTE ENVIS. Bylo konstatováno, že většina lidí v ČR pracuje na plný úvazek na pracovišti zaměstnavatele. Úprava pracovní doby, např. práce na dobu určitou, práce z domova, pružná pracovní doba, částečný úvazek, kratší pracovní doba, přitom umožňují přerozdělování práce, zvyšování počtu pracovních míst, zvyšování adaptability ekonomické činnosti a tím i zajištění dlouhodobé udržitelnosti zaměstnání. Flexibilní metody práce jsou nespornou výhodou pro zaměstnance a zaměstnavatelé je mohou dobře využívat ke spokojenosti své i svých zaměstnanců. Na podporu všech aktivit, které mají umožnit rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem, bude vyhlášena soutěž „Podnik podporující rodinu“. Jejím koordinátorem je Agentura TIS. Záměrem pilotní realizace soutěže v kraji Vysočina  je podobně jako v mnoha zemích EU, aby byly oceňovány podniky, které do svých personálních strategií zařazují různé formy podpory slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců, tedy strategie ve světě známé jako work-life-balance.

Workshop pokračoval diskusí a výměnou zkušeností v tematických pracovních skupinách, věnovaných problematice slaďování profesního a rodinného života. Jedna sekce byla zaměřena na různé formy nabídek z oblasti institucionální a neinstitucionální služby pro děti a další závislé osoby. Druhá se zaměřila na využívání flexibilních metod práce, na příklady dobré praxe v regionu a také např. na e-learning.

Ke stažení | Evropská strategie zaměstnanosti - plus pro náš region
Program semináře
Program semináře
Zápis z workshopu