Povinná vizualizace projektu

Tisková zpráva o projektu Rovnost šancí a média

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Název projektu:                     „Rovnost šancí a média“
Číslo projektu:                       CZ.04.3.07/2.2.02.1/0226
Datum zahájení projektu :   1. 4. 2006
Datum ukončení projektu:   31.3. 2008

Český svaz žen
Ing. Martina Hajná
manažerka projektu
Nekázanka 18
111 53 Praha 1
tel:      +420 222 211 024
gsm:  +420 775 913 068
e-mail: rovnostamedia@csz.cz 
web:     www.rovnesance.cz  - sekce rovnost šancí a média, kde jsou k nalezení příspěvky týkající se dané problematiky a informace o projektu

              www.csz.cz


Členky týmu:
PhDr. Gabriela Převrátilová
PhDr. Marie Formáčková
PhDr. Eva Uhrová
PhDr. Broňa Janečková

Projekt
je zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na  vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a  muže na trhu práce,  na  zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých stereotypů o rozdělení rolí mezi muže a ženu v rodině, ve společnosti, v zaměstnání v pražském regionu.

Mediální obraz neodpovídá skutečnosti vzhledem k tomu, že v naší společnosti přetrvávají tendence problematiku rovných šancí žen v  zaměstnání a v rodině a konkrétní případy jejich diskriminace přehlížet.

Proto dlouhodobou medializaci problematiky rovných šancí žen na trhu práce, v zaměstnání a v rodinném životě, dobrých i špatných případů,  považujeme za naprosto nutnou, potřebnou a zásadní. Vedou nás k tomu získané konkrétní zkušenosti z výzkumů a spolupráce s médii z posledních let a také srovnání se zahraničím, kde je tato problematika mnohem více věcí veřejnou, nezlehčovanou, seriózně pojímanou.

Za důležitou považujeme personifikaci témat – ukazovat problémy z pozice konkrétních zkušeností v konkrétním místě a čase, pokud možno na pozadí osobního příběhu.

Prioritou projektu je realizace osvětových aktivit v rozhlase, tisku a televizi, zveřejňování kazuistik klientů, kteří vyhledávají pomoc v poradenských centrech ČSŽ.

Cíle:
• vyvíjet tlak na změnu myšlení…
• poukázat na některé iracionálně nastavené handicapy, které znevýhodňují nejrůznější skupiny žen na trhu práce, mají negativní vliv na partnerství v rodinných vztazích, nepříznivě působí na sebevědomí řady žen v dynamických podmínkách současného společenského procesu apod.
• seznamovat veřejnost s problémy, které bezprostředně souvisí se zakořeněnými genderovými stereotypy, přisuzujícími např. mužům roli živitelů rodin a ženám povinnost pečovat o domácnost.

Cílovými skupinami, na něž zaměřujeme svůj zájem především, jsou:

• ženy po mateřské dovolené a čerstvé absolventky škol, které hledají složitě uplatnění a  setkávají se stále s projevy diskriminace z důvodu rodinných povinností a péče o děti,
• ženy nad 45 let věku, těžko hledající práci, přičemž hranice odchodu do důchodu se prodlužuje,
• otcové a partneři (nerovnoměrné rozdělení povinností v rodině v neprospěch žen),
• zaměstnavatelé - v kontextu společenské odpovědnosti vůči zaměstnancům a jejich rodinám, kdy se organizace neorientuje jen na maximalizaci zisku ale i na sociální aspekty svého podnikání, tak, aby byla podnikem pro rodinu příznivým,
• zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří by měli znát svá práva a možnost obrany v případě diskriminačních praktik na pracovišti (mobbing, bossing, sexuální obtěžování),
• tištěná, audiovizuální a internetová média ovlivňující veřejné mínění.

 

Součástí projektu a jeho popularizace je také  soutěž pro novináře pod názvem „Kariéra je rodu ženského“, kterou jsme vyhlásili spolu se Syndikátem novinářů ČR. Soutěž o nejvýstižnější článek, reportáž, rozhovor s tématikou týkající se rovných šancí žen ve společnosti, v pracovním zařazení a v rodině, otištěný v centrálních novinách a časopisech, v pražských denících nebo odvysílaný v rozhlase či televizi.

První tři místa budou ohodnocena částkami 10 000, 5000, a 3000 Kč (sponzorský dar ČSŽ – vklad do projektu). Uzávěrka soutěže bude 8.  3. 2007 a výsledky budou slavnostně vyhlášeny 19. června  2007.