Uplatnění žen na trhu práce

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Jak ukazují statistiky, značnému počtu žen s pečovatelskou povinností v rodině se nedaří delší dobu najít práci. Pro vytipování okolností podmiňujících tuto skutečnost byl zvolen, obdobně jako v předchozí etapě projektu, kvalitativní průzkum.

Jeho prioritním cílem bylo získat názorový ohlas dlouhodobě, tj. více než rok nezaměstnaných žen, které pečují o děti ve věku do 15 let (případně mají ošetřovatelské povinnosti ještě k jiné osobě), bydlí na venkově a mají zájem najít nějaké zaměstnání. Zvláštní zřetel byl kladen na zkušenosti žen ohledně hledání zaměstnání, komunikaci s potenciálními zaměstnavateli i na stanovení požadavků a potřeb dát do souladu práci a rodinný život.

Ze souhrnných výsledků mimo jiné vyplývá, že pokud jde o popis rodinné situace, většina žen měla při pracovních pohovorech možnost popsat svou rodinnou situaci a okolnosti s tím spojené. Uchazečky o zaměstnání říkají, že se obvykle snaží tuto věc nadnést jako první, hovořit pravdivě a nezatajovat realitu. Zájem potenciálních zaměstnavatelů o rodinné zázemí ženy se odehrává obvykle v rovině zdvořilostní, bez snahy získat více informací, než ženy samy sdělí. Pro zaměstnavatele je prioritní, zda ženy mají příslušnou kvalifikaci, zvládnou práci, a také zda se mohou přizpůsobit danému pracovnímu režimu.

Hlavním problémem žen, které mají pečovatelskou povinnost k rodině, dětem předškolního či školního věku nebo k jiné, na jejich péči závislé osobě, je pracovní doba. Ukazuje se, že ženy jsou ochotny slevovat ve svých představách a ustupovat ve svých požadavcích ohledně náplně práce, výše mzdy, dojíždění ap. za cenu úpravy pracovní doby.

Nízká hladina informovanosti o existenci tzv. flexibilních typů práce a pracovního režimu je pro tuto skupinu žen příznačná. Přímé návrhy na možnosti úpravy pracovní doby a režimu ze strany žen jsou sporadické a podbarvené skepsí na možnost úspěchu.

Z diskusí vyplývá, že zaměstnavatelé se v tomto směru chovají dosti nevstřícně. Ženy říkají, že naprostá většina z nich jim v rámci výběrového řízení nebo pohovoru nepodává pomocnou ruku, tj. nepřichází s návrhem, jak by bylo možno upravit pracovní dobu tak, aby mohly zharmonizovat práci, o kterou se ucházejí, s péčí o rodinu.