Návrat žen po rodičovské dovolené do zaměstnání

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Ženám, které mají pečovatelské povinnosti k malým dětem, jsme se věnovali také v dalším kvalitativním průzkumu. Cílovou skupinou byly maminky, které jsou nyní na rodičovské dovolené, ale uvažují o tom, že by se po nějaké době vrátily opět do práce.

Na rozdíl od dlouhodobě nezaměstnaných žen, na které byl zaměřen předcházející výzkum, jsou tyto ženy, pokud jde o trh práce, v poněkud jiné pozici. Mají svého zaměstnavatele a jejich myšlenky tudíž nemusí být zatíženy obavami z naprostého neuplatnění, nýbrž se mohou posunout do fáze zvažování, zda se k dosavadnímu zaměstnavateli vrátí či nikoliv.

Zpráva “Návrat žen po mateřské/rodičovské dovolené do zaměstnání”, zpracovaná pro potřeby projektu MOPPS, tuto hypotézu nejenže potvrzuje, ale také upozorňuje na celou řadu aspektů, které tato potenciální jistota pracovního místa způsobuje.

Pro budoucí pracovní uplatnění je důležité, aby žena na rodičovské dovolené profesionálně neustrnula a neomezila se pouze na plnění rodičovských povinností, výchovu svých potomků a domácí práce, ač jsou zmíněné činnosti nepopiratelně časově náročné.

Výsledky hloubkových rozhovorů signalizují, že se ženy postupně naučí organizovat čas a věnovat se i jiným aktivitám. Jedná se však spíše o záležitosti oddychové a zájmové než o vzdělávací. Pokud si ženy kvalifikaci zvyšují, postupují obvykle nesystematicky a necíleně. Žijí spíše přítomností, o nástupu do zaměstnání jsou sice ochotny hovořit, ale jeho realizaci vesměs vnímají jako dosti vzdálenou až abstraktní.

Komunikace se zaměstnavateli mívá různou kvalitu. Byť jsou ženy stále ekonomicky aktivní, firmy s nimi takto většinou nejednají. Řada žen má vazbu na “svoji” firmu buď pouze náhodnou (“když se s někým potkám, třeba v obchodě”) anebo vůbec žádnou. Proto se jeví jako vysoce potřebné nejen informační a osvětové kampaně, ale i poradenské služby, motivační a vzdělávací kursy, které umožňují ženám na rodičovské dovolené získávat informace a zůstat tzv. “v obraze” , případně posunout své znalosti a kvalifikaci výše než tomu bylo před nástupem na mateřskou dovolenou.