Prorodinná politika firem

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Jestliže jsme v předchozích fázích projektu MOPPS oslovili prostřednictvím kvalitativních průzkumů cílové skupiny, které stojí na straně nabídky, nyní se naše pozornost soustředila na stranu poptávky. Obrátili jsme se na zaměstnavatele malých a středních firem a hovořili s nimi na prorodinné téma. 

Zástupci firem se zcela shodují, že rodina tvoří nejdůležitější článek státu a ze společenského hlediska by měla zaujímat prioritní postavení. Převažuje však mínění, že ve skutečnosti je postavení rodin s dětmi horší, než by mělo být. 

Většina diskutujících (dvě třetiny) je přesvědčena, že zaměstnavatelé hrají v prorodinné politice důležitou, ba klíčovou roli, což opodstatňují tím, že mají možnost “zblízka” nahlédnout do konkrétních potřeb rodičů a vyjít jim vstříc tak, aby mohli plnit jak pracovní, tak rodinné povinnosti. Prvořadě vidí tři oblasti, ve kterých mohou zaměstnavatelé uplatnit sílu svého vlivu, a to:

  • finance: platové ohodnocení pracovníků a tím i finanční zajištění rodiny
  • pracovní doba: úprava pracovní doby a režimu, včetně uplatňování flexibilních metod práce
  • služby péče o děti: podpora různých forem hlídání dětí

Hloubkové rozhovory uskutečněné s vrcholovými pracovníky firem, shrnuté do zprávy “Zaměstnavatelé o prorodinné tematice” přinesly, kromě výše uvedených, řadu dalších poznatků o pohledu zaměstnavatelů na postavení rodiny ve společnosti, firemní prorodinnou strategii, tj. realizovaná i plánovaná opatřeních určená pro pracovníky, rodiče dětí ve věku do 15 let, včetně názorů na způsoby motivace zaměstnavatelů k větší aktivitě v této oblasti a možnosti spolupráce s dalšími subjekty při řešení problematiky harmonizace práce a rodinného života.