Družina trochu jinak

Kromě inovativních služeb péče o děti v domácím prostředí projekt MOPPS věnuje pozornost i prorodinným službám institucionálního charakteru.

Národní tématická síť

Národní tématická síť E – Rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Národní podpůrnou strukturou iniciativy Společenství EQUAL pořádala dne 8. března 2007 diskusní setkání (blíže viz www.equalcr.cz).

Poděkování

Během roku 2006 probíhala v kraji Vysočina řada speciálních sociologických šetření. Jejich prostřednictvím byly získávány názory na současnou praxi i budoucí představy, týkající se možností, jak sladit práci, osobní život a péči o rodinu.

Seminář denní matka

Zájem firem o informace - průzkum

V říjnu 2006 se řešitelé projektu MOPPS setkali se zahraničními partnery.

Firmy a prorodinná politika – soutěž

Reprezentativní firemní průzkum signalizuje, že ze strany zaměstnavatelů není prorodinná tematika systematicky začleňována do podnikové strategie (naprostá většina firem nemá v tomto směru zpracovaný program a pokud firmy dělají nějaká opatření směrem k zaměstnancům s dětmi předškolního či školního věku, většinou ani nezaznamenávají zpětnou vazbu na tato opatření ani nevyhodnocují jejich efekt ).

Názory, postoje, ohlasy Práce na dálku (teleworking)

Jednou z možností, jak být zaměstnán, je tzv. práce na dálku s využitím počítače, internetu a mobilního telefonu. Občan pracuje obvykle doma, zaměstnavatel ho na dálku školí i řídí. Práce je získávána a odevzdávána na dálku.

Problémy rodičů s péčí o děti

Aktivity zařazené do projektu MOPPS se tematicky vážou na dvě hlavní oblasti, které jsou klíčové pro udržitelnost rozvoje regionu. První oblastí je trh práce, druhou rodina. Jde o to, jak vytvořit takové podmínky, aby obojí fungovalo ku prospěchu a rozvoji občanů i společnosti.

Poradenství

Každému se čas od času stává, že si s něčím neví rady. Platí to nejen pro situace týkající se každodenního života, ale i pro záležitosti složitější, mezi které se často řadí pracovní nebo rodinné problémy.

Programy a prorodinná opatření ve firmách

Cílem průzkumů, které jsou součástí projektu MOPPS, je přinášet pohled na tematiku zaměstnanosti a péči o rodinu z různých úhlů.

2006/1 Názory postoje ohlasy - Zájem o e-learning

Každý druhý občan z kraje Vysočina má za to, že internet nabízí možnosti, jak se vzdělávat po celý život: 49%, z toho se 22% občanů jednoznačně přiklání k názoru, že e-learning umožňující výuku a poskytování informací přes ICT, je způsob, jak se v průběhu života stále vzdělávat.

Motivace zaměstnavatelů k prorodinným opatřením

V diskusích na téma, jak vtáhnout zaměstnavatele intenzivněji do prorodinné politiky, se převážně hovoří o tom, zda a jak firmy k opatřením v této oblasti motivovat.

Směr prorodinných opatření ve firmách

Jedním z cílů semináře, který se pod názvem “Evropská strategie zaměstnanosti - plus pro náš region” byla výměna informací, jak zkvalitnit nabídku na trhu práce, mimo jiné i jak dát šanci těm, kteří mají na starost péči a výchovu mladé generace.

Prorodinná politika firem

Jestliže jsme v předchozích fázích projektu MOPPS oslovili prostřednictvím kvalitativních průzkumů cílové skupiny, které stojí na straně nabídky, nyní se naše pozornost soustředila na stranu poptávky. Obrátili jsme se na zaměstnavatele malých a středních firem a hovořili s nimi na prorodinné téma.

Zkušenosti s poradenstvím

Každému se čas od času stává, že si s něčím neví rady, potřebuje si ověřit nebo doplnit své znalosti, připravit se na výkon nového zaměstnání, začít budovat vlastní profesní kariéru, poradit se, jak postupovat při komunikaci se svým současným nebo uvažovaným zaměstnavatelem anebo, jak dosáhnout konsensu se svým okolím.

Návrat žen po rodičovské dovolené do zaměstnání

Ženám, které mají pečovatelské povinnosti k malým dětem, jsme se věnovali také v dalším kvalitativním průzkumu. Cílovou skupinou byly maminky, které jsou nyní na rodičovské dovolené, ale uvažují o tom, že by se po nějaké době vrátily opět do práce.

Uplatnění žen na trhu práce

Jak ukazují statistiky, značnému počtu žen s pečovatelskou povinností v rodině se nedaří delší dobu najít práci. Pro vytipování okolností podmiňujících tuto skutečnost byl zvolen, obdobně jako v předchozí etapě projektu, kvalitativní průzkum.

Realizace v plném proudu

I když je projekt na začátku, realizace prvního okruhu - myšlení a hodnot - je v plném proudu. V této fázi jsou pochopitelně nejdůležitější výzkumy, které osloví veřejnost, rodiny, zaměstnavatele, poskytovatele služeb, instituce, zástupce státní správy, samosprávy, médií, vzdělávacích, kulturních a osvětových institucí a organizací.

2006/2 Názory, postoje, ohlasy - Informovanost občanů o iniciativě EQUAL

I když projekt zaměřený na slaďování práce s péčí o rodinu, pro jehož realizaci byl vybrán kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod, má za sebou pouze počáteční, přípravné fáze, doslechlo se o něm již 5% obyvatel regionu. Obvykle jde o občany s vyšším vzděláním a z větších měst.

Ke stažení | 2006/2 Názory, postoje, ohlasy - Informovanost občanů o iniciativě EQUAL
Dema 01/2006

Názory na postavení rodiny ve společnosti

V kraji Vysočina je 40% občanů starších 18 let přesvědčeno, že rodina má v současnosti ve společnosti dobré postavení (z toho jen 8% si myslí, že rodina má velmi dobré postavení).

Ke stažení | Názory na postavení rodiny ve společnosti
Dema 02/2006

Role zastupitelů měst a obcí při vytváření prorodinného klimatu ve společnosti

Udržitelnost rozvoje regionu se stále častěji stáčí do oblasti infrastruktury a vytváření podmínek pro život nejen ve městech, ale i v menších městečkách a obcích. Je nepopiratelné, že klíčovou úlohu zde hrají ti, kterým občané při volbách dají svůj hlas a tímto způsobem jim svěří péči o rozkvět dané lokality.

Role zaměstnavatelů

To, že zaměstnavatelé mají při vytváření podmínek pro harmonizaci pracovního a rodinného života podstatnou úlohu, není názorové přesvědčení pouze jich samotných, ale i široké veřejnosti. Toto konstatování potvrzují i zjištění aktuálního sociologického výzkumu, uskutečněného v kraji Vysočina.

2006/10 Názory, postoje, ohlasy - Příkladní zaměstnavatelé

Když byli občané na začátku tohoto roku, prostřednictvím průzkumu, požádáni, aby uvedli zaměstnavatele v lokalitě kraje Vysočina, kteří vytvářejí dobré a příkladné podmínky pro své zaměstnance, rodiče dětí do 15 let nebo ty, kteří mají v rodině ošetřovatelskou povinnost k jiným osobám než jsou děti, většina z nich (97%) nedokázala uvést ani konkrétní firmu ani spektrum prorodinných opatření.

2006/6 Názory, postoje, ohlasy Flexibilita na prvním místě

Směr prorodinných opatření ve firmách může být různý. Občané v kraji Vysočina se nejčastěji shodují v tom, že firmy by se měly prioritně zaměřit na širší nabídku flexibilních typů práce, tj. nabízet rodičům předškolních a školních dětí různé možnosti úprav pracovní doby a pracovního režimu (29% odpovědí).

2006/8 Názory, postoje, ohlasy - Poradenství

Každému se čas od času stává, že si s něčím neví rady. Platí to nejen pro situace týkající se každodenního života, ale i pro záležitosti složitější, mezi které se často řadí pracovní nebo rodinné problémy.

2006/5 Názory, postoje, ohlasy - Preference hlídacích služeb pro rodinu

V rámci kraje Vysočina bylo uskutečněno sociologické šetření zaměřené na sféru prorodinných služeb. Tematicky byl průzkum orientován na problematiku týkající se péče o děti a jejich hlídání v případě, že rodiče chodí do zaměstnání nebo se potřebují z nějakého důvodu vzdálit (např. něco si zařídit).

2006/3 Názory, postoje, ohlasy - Povinné dělení domácích prací

Téměř třetina občanů z kraje Vysočina (31%) si myslí, že v občanském zákoníku by mělo být zakotveno povinné dělení domácích prací mezi partnery. Více než polovina obyvatelstva s tímto nesouhlasí (56%). Těch, kteří nevědí, je 13%.