Co je EQUAL?

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Co je EQUAL?        
Anglický výraz Equal znamená rovný, rovnoprávný. Je to název jedné ze čtyř iniciativ Evropského společenství, které jsou v plánovacím období 2000 – 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL, spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu, je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. (Podrobnosti na www.equalcr.cz )

Hlavním cílem této iniciativy je podpora rovného přístupu k zaměstnání a vývoj a ověřování postupů boje proti diskriminaci a nerovnosti na trhu práce. Cestou k tomu je řada projektů, v rámci kterých vznikají trvalá a efektivní rozvojová partnerství pro řešení problémů z celé řady oblastí.

Český svaz žen a historie iniciativy EQUAL     
Český svaz žen se do iniciativy EQUAL zapojil jako hlavní řešitel projektem „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života-partnerství v rodině“ již v roce 2002. Na realizaci se pod vedením ČSŽ podílelo 27 subjektů z celé České republiky. Byly to další nevládní ženské organizace, odborové, výzkumné, vzdělávací, informační, osvětové organizace a poradenská centra a firmy.

Toto partnerství umožnilo dívat se na problematiku slaďování zaměstnání a rodiny z různých úhlů, postupovat odborně a konstruktivně a řešit úkoly komplexně.

Projekt prošel třemi fázemi – analýzou současné situace postavení ženy na trhu práce, hledání cest k řešení a dospěl ke koncepci řešení. V první fází šlo především o sběr a zpracování dat, zpracování zahraničních zkušeností i domácích pramenů a proběhly diskuse se zástupci cílových skupin, kterých se zúčastnily i ZO ČSŽ v okresech. V druhé fázi byl zpřesněn obsah a forma metodik (l-všeobecná, 2-znevýhodněné skupiny žen, 3-efektivní působení na zaměstnavatele, 4-řešení služeb). Ve třetí fázi byly tyto metodiky zpracovány, prošly připomínkovým řízením rozvojových partnerů a ověřováním u skupin osob, pro které byly určeny.

Český svaz žen a současnost iniciativy EQUAL  
V rámci iniciativy EQUAL zpracoval ČSŽ ve II. kole projekt Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina, který navazuje na závěry předchozího projektu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

„Hlavním záměrem projektu je vytvořit a realizovat modelový pilotní program v Havlíčkově Brodě, který by měl pomoci zlepšit kvalitu života vytvářením podmínek pro sladění zájmů zaměstnání a rodiny.
Předpokládáme, že kromě pomoci osobám s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění (např. mladým matkám s malými dětmi, ženám na venkově, mužům v obdobné životní situaci, např. pečujícím o dítě nebo jinou závislou osobu, oslovíme také zaměstnavatele, úředníky státní správy, místní samosprávy a další, kteří se budou chtít zapojit do tvorby tohoto modelu. Následně bychom chtěli poskytnout tento model v modifikované podobě i ostatním městům kraje,“ charakterizuje projekt Zdeňka Hajná, předsedkyně ČSŽ.

Projekt byl zahájen v srpnu 2005 a bude probíhat do června 2008. ČSŽ jej realizuje společně s organizacemi, které mají dlouholeté zkušenosti v oboru a tvoří tzv. rozvojové partnerství projektu EQUAL. Významným partnerem tohoto projektu je Město Havlíčkův Brod. Rozvojové partnerství bude čerpat ze zkušeností mezinárodních partnerů ve Švédsku a Španělsku, kde jsou v této oblasti na mnohem vyšší úrovni.

Rozvojové partnerství EQUAL
Český helsinský výbor, DEMA a.s., VUSTE ENVIS spol. s r.o., Národní centrum pro rodinu, Eteria s.r.o, RENTEL a.s., Agentura TIS spol. s r.o., Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, KD Software, ADV spol. s r.o., Expertis Praha spol. s r.o., Město Havlíčkův Brod.

Partnerské organizace spolupracují na přípravě a realizaci aktivit, které přispívají k naplnění modelového programu prostřednictvím čtyř tematických okruhů: okruhu myšlení a hodnot, okruhu služeb, okruhu práce a okruhu znalostí, jejichž cílem je především:

  • změna stereotypních postojů k rozdělení rolí v rodině mezi muže a ženy,
  • vytvářet a zavádět nové a zlepšovat existující služby podle potřeb uživatelů,
  • zavádět nové pracovní podmínky a postupy s využitím informačních a komunikačních technologií ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou,
  • odstraňovat překážky v sebevzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi uplatnění, zlepšovat dostupnost a formy poradenských služeb a podpořit rozvoj vzdělávacího systému

Komu je projekt určen?  
Tzv. cílovým skupinám projektu. Jsou to především rodiny s pečovatelskými závazky (děti a další závislé osoby), osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění především ženy a to ženy na venkově, v oblastech se špatnou dopravní infrastrukturou, ženy v oblastech ohrožených vysokou nezaměstnaností, ženy znevýhodněné na trhu práce (především ženy zaměstnané péčí o domácnost a děti a připravující se na návrat na trh práce, ženy mající problémy získat zaměstnání, ženy znevýhodněné na trhu práce z důvodů věku (ženy nad 50 let), nedostatečné kvalifikace, absence pracovních návyků) a též muži v obdobných životních situacích, ale také zřizovatelé a poskytovatelé služeb, zaměstnavatelé, státní správa a samospráva, média.

První kroky od teorie k praxi v Havlíčkově Brodě     
Při krajském středisku Českého svazu žen kraje Vysočina vznikla pracovní koordinační skupina, jejíž základ tvoří zástupci Českého svazu žen, Města Havlíčkův Brod, společnosti ETERIA s.r.o. a zástupci cílových skupin, např. Okresní agrární a Hospodářské komory a úřadu práce. Další členové budou přibývat podle toho, jak se bude projekt vyvíjet. Spolupráce je založena na vzájemné informovanosti a komunikaci a je zcela dobrovolná.

Projekt se nesnaží vytvořit konkurenční prostředí, ale koordinovat činnosti a informace tak, aby je mohly využívat všechny zúčastněné skupiny a výsledek byl výhodný pro všechny.
S pomocí takové koordinace lze rozvíjet služby, schopnosti nezaměstnaných lidí, zlepšovat dostupnost informací, zvyšovat možnosti pracovního uplatnění a zároveň sladit zájmy profese a rodiny a předcházet partnerským a rodinným problémům.

Proč právě Havlíčkův Brod?     
V krajském středisku ČSŽ v Havlíčkově Brodě vzniklo v rámci I. kola IS EQUAL pilotní poradenské centrum, kde se ověřovala Metodika 4 – Řešení služeb a projednávaly postupy pro dobré fungování poradenského centra. Proto zde ČSŽ hledal partnery, kteří by se podíleli na plnění společných cílů.

Město Havlíčkův Brod přijalo nabídku ústředí Českého svazu žen na účast v projektu, protože v mnoha ohledech navazuje na závěry pracovních skupin v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, zejména služeb pro rodiny.