Český svaz žen a historie iniciativy EQUAL

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Český svaz žen se do iniciativy EQUAL zapojil jako hlavní řešitel projektem „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života-partnerství v rodině“ již v roce 2002. Na realizaci se pod vedením ČSŽ podílelo 27 subjektů z celé České republiky. Byly to další nevládní ženské organizace, odborové, výzkumné, vzdělávací, informační, osvětové organizace a poradenská centra a firmy.

Toto partnerství umožnilo dívat se na problematiku slaďování zaměstnání a rodiny z různých úhlů, postupovat odborně a konstruktivně a řešit úkoly komplexně. Projekt prošel třemi fázemi – analýzou současné situace postavení ženy na trhu práce, hledání cest k řešení a dospěl ke koncepci řešení. V první fází šlo především o sběr a zpracování dat, zpracování zahraničních zkušeností i domácích pramenů a proběhly diskuse se zástupci cílových skupin, kterých se zúčastnily i ZO ČSŽ v okresech.

V druhé fázi byl zpřesněn obsah a forma metodik (l-všeobecná, 2-znevýhodněné skupiny žen, 3-efektivní působení na zaměstnavatele, 4-řešení služeb). Ve třetí fázi byly tyto metodiky zpracovány, prošly připomínkovým řízením rozvojových partnerů a ověřováním u skupin osob, pro které byly určeny.