Nadnárodní partneři projektu MOPPS

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Principy partnerství a nadnárodní spolupráce jsou v projektech IS Equal neoddělitelně propojeny. Je logické, že projekty, nichž se finančně podílí ESF, musí mít „evropský“ charakter, protože jde o řešení, která mají prospět více zemím, a jak lépe toho dosáhnout, než výměnou zkušeností a porovnáváním individuálních přístupů.

Neméně důležitým hlediskem je objektivizace projektů realizovaných v různých zemích, a tedy v různých podmínkách. Rozvojová partnerství v jednotlivých zemích spojují subjekty s různými expertizami v zájmu komplexního pohledu na řešenou problematiku. Nadnárodní partnerství pak propojí RP všech participujících zemí a vzniká tím značný potenciál pro výměnu a sdílení zkušenosí, vzájemné konzultace.

Partneři projektu MOPPS zvolili variantu spolupráce s partnery ze dvou dalších zemí. Více partnerů by sice znamenalo více zkušeností, ale také komplikovanější koordinaci. Projekty těchto partnerství musely být tematicky co nejbližší našemu projektu a také fungovat na regionální úrovni. Posledním kritériem byla odlišnost v historii vstupu do Evropské unie i odlišné teritoriální tradice.

Výsledkem hledání byla regionální partnerství ze španělské Andalusie a ze švédského kraje Värmlands. Podařilo se najít projekty, který mají společný základ, ale dosti teritoriálních odlišností s rozdílnými tradicemi.

Španělský projekt Concilia-Lo: experiencias de conciliación en lo local má v čele Federaci měst a provincií Andalusie a hlavní pracovní úřad tohoto autonomního společenství osmi provincií; dalšími členy jsou andaluský institut pro ženy a konfederace podnikatelů, zaměstnanců i organizací na pomoc imigrantům. Projekt byl zaměřen na work-life balance, tedy získávání rovnováhy mezi rodinným a osobním životem a zaměstnáním hlavně u žen, a na genderovou rovnost.

Naším partnerem v Švédsku bylo partnerství Värmlands arbetslivsakademi (forum pracovního a osobního života). Koordinátorem byla universita v Karlstadu za významné spolupráce Svazu družstev kraje Värmlands. Dalšími členy byly správa sociálního pojištění a církevní, podnikatelské a odborové organizace. Cílem bylo zlepšit příležitosti pro vyvážený profesní a rodinný život jako předpoklad zdraví a rozvoje lidí, ale také trhu práce. Projekt věnoval velkou pozornost úloze vzdělávání a osvěty a většímu zapojování otců do problematiky slaďování.