Jak získat zaměstnání

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Jak jsem již v úvodu naznačila, existuje několik možností, jak potenciálního zaměstnavatele kontaktovat. V zásadě jde o písemný, telefonický a osobní kontakt. Ne vždy a u každého zaměstnavatele uplatníte všechny uvedené způsoby, ale myslím si, že alespoň některé ze zásad jednotlivých typů kontaktu oceníte nejen při hledání a získávání zaměstnání, ale i v osobním životě.

Koho budete při získávání zaměstnání kontaktovat?
Ve větších firmách s vlastním personálním oddělením bývá osobou provádějící výběr uchazečů nejprve personalista. Po odborné stránce pak může prověřovat vaše znalosti potenciální nadřízený. Jedná-li se o menší firmu, budete zpravidla mluvit s ředitelem či majitelem firmy. Výběr uchazečů však v některých případech provádí také pracovník personální agentury, jejichž služeb firma využívá. (Pozn.: Dále budu uvádět souhrnný termín „personalista“.)
 
Písemný kontakt
Aby jste personalistu zaujali (samozřejmě kladně!), je nutné mít dobře připravenou osobní dokumentaci. Součástí osobní dokumentace je: žádost o zaměstnání, životopis (téměř vždy strukturovaný), kopie vysvědčení (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom), kopie osvědčení o všech absolvovaných kurzech, fotografii, doporučení, ukázka práce (v případě, že se ucházíte o místo, kde jsou předpokladem tvůrčí schopnosti – např. skice, fotografie modelu apod.)

Žádost o zaměstnání
Měla by být věcná, stručná, bez nejasností a vzbuzování lítosti. Neměla by v ní chybět: přesná a plná adresa zaměstnavatele, oslovení, vlastní text, vaše adresa a telefonní číslo, seznam příloh.
Slouží také jako průvodní dopis, zejména pokud k ní přikládáte další osobní dokumenty (např. životopis). Liší se sice podle toho, zda odepisujete na inzerát (viz. Příklad – varianta č.1), oslovujete vámi vytipovaného zaměstnavatele (viz. Příklad – varianta č.2) či reagujete na konkrétní místo (V tomto případě stačí, když vysvětlíte, proč byl váš životopis do firmy doručen.), ale v zásadě existuje několik obecných rad:

 • Používejte kvalitní papír formátu A4 (nejlépe s předtištěnou adresou – kvalitní tiskárnou).
 • Pokud nebudete vyzváni, aby jste dodali  ručně psanou žádost, pak ji pište výhradně na počítači.
 • Vyvarujte se gramatických a technických chyb. Dbejte na to, aby byl text na papíře vhodně rozložen.
 • Pokud můžete, pište adresně – tj. nějaké konkrétní osobě.
 • Musíte-li použít oslovení „Vážený pane“ nebo „Vážená paní“, pak je pište vždy s velkým „V“. Tyto dopisy ukončujte formulací „S pozdravem“.
 • Pokud v inzerátu žádají, aby byla žádost podána k rukám konkrétní osoby – např. Pavla Nového, pak nikdy nezačínejte průvodní dopis oslovením „Drahý Pavle“!
 • Je-li váš průvodní dopis na více než jednu stranu, pak jej zkraťte.
 • Zdůrazněte dovednosti a znalosti, které máte a které požaduje zaměstnavatel (tj. ty, které jsou inzerovány v popisu volného zaměstnání či v inzerátu).
 • Nikdy (!) sami nesnižujte své hodnoty (např. „…nejsem asi přesně to, co hledáte, ale…“).
 • Nezdůrazňujte žádnou dovednost či znalost, kterou zaměstnavatel požaduje a vy ji nemáte. (Je to jeho úkol na to přijít!)
 • Vyvarujte se příliš osobních informací (např. „Mám tři děti, ale hlídá mi je babička.“).
 • Vždy žádejte, neproste.
 • Ve vlastním textu dopisu stručně vysvětlete pohnutky, které vás vedly k tomu, že se zajímáte právě o tuto firmu či konkrétní volné místo.
 • Pokud jste s dotyčným pracovníkem mluvili již telefonicky, pak je vhodné na to upozornit (např. „Vážený pane XY, s odvoláním na telefonický rozhovor v minulém týdnu vám zasílám profesní životopis a kontaktní adresu.“).

PŘÍKLAD:   Žádost o zaměstnání

Varianta č.1
Varianta č.2 

Životopis
Neexistuje žádná oficiální forma, jak má vypadat správný životopis. Vždy by to měl být seznam znalostí, dovedností, pracovních zkušeností a úspěchů, který má personalistu přesvědčit, že se mu vyplatí pozvat vás na pohovor. Z tohoto důvodu budu psát o tvorbě účinného životopisu,  nikoliv správného.

Jak by měl tedy vypadat účinný životopis?
Nezáleží na tom, jakým písmem bude napsán či jak bude dlouhý, důležité je zaujmout a vybočit z davu natolik, aby si vás pamatoval a chtěl si s vámi alespoň popovídat (přirozeně při osobním kontaktu). Je také nezbytné personalistovi vysvětlit, že jste ta nejvhodnější osoba na místo,  které chce obsadit.

Zamyslete se nad tím, co můžete využít pro větší přesvědčení personalisty – tzn. Přemýšlejte jak racionálně přizpůsobit to, co jste v průběhu své kariéry získali a naučili se? Přečtěte si pozorně požadavky na pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

PŘÍKLAD:

Hledají-li komunikativního člověka, pak by jste se na přiložené fotografii neměli tvářit vážně jako na vědecké přednášce. Můžete zároveň poukázat na určitéúseky ve vaší profesní kariéře, kdy jste měli za úkol něco vyjednávat, koordinovat atd. Můžete rovněž upozornit na projekty, kterých jste se zúčastnili a kde jste museli prokázat, že umíte získávat, třídit a analyzovat informace. 
Je-li navíc požadována aktivní znalost cizího jazyka, pak nezapomeňte vhodně zaznamenat absolvované zkoušky a pobyty v zahraničí.

Vždy vypracovávejte životopis pro každou pracovní příležitost zvlášť, obzvláště se vyvarujte kopírování životopisu. (Zkušený personalista to totiž pozná a bylo by potom velmi pravděpodobné, že by vašemu životopisu nevěnoval příliš mnoho času.)
Pro lepší přehlednost, je dobré vypracovat si tabulku, do níž si zapíšete všechny jednotlivé body životopisu. Tuto tabulku pak můžete jen aktualizovat a přizpůsobovat dané situaci (konkrétně určitému pracovnímu místu, o které se ucházíte).