e-learning

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

InPc nabízí svým uživatelům také netradiční formy celoživotního vzdělávání – e-learning.
E-learningové kurzy slouží jednak jako podpora prezenčních programů, ale také jako stěžejní vzdělávací zdroj pro samostudium těch uživatelů, kteří nemají možnost se vzdělávacích aktivit InPc účastnit, jako referenční studijní materiál používaný kontinuálně v rámci celoživotního vzdělávání. Studium prostřednictvím Internetu není časově ani místně vázané, uživatelé mohou využívat připojení na internet v InPc, knihovnách, z domova apod.
Cílem e-learningových kurzů je nabídnout uživatelům dostatečné znalosti a praktické dovednosti, které nezbytně potřebují při návratu na trh práce, při snaze o udržení si stávajícího zaměstnání i k posílení vlastního sebevědomí.

Kurz Moderní technologie
Je určen všem uživatelům, kteří by rádi překonali „osobní“ bariéry v práci s počítačem, Internetem či jinými technologiemi a dále pak těm, kteří usilují o návrat na pracovní trh či o posílení vlastní pozice v zaměstnání. Kurz je zaměřen na osvojení si znalostí a dovedností práce s PC a Internetem, formální a obsahové náležitosti žádosti o zaměstnání , komunikaci se zprostředkovateli práce prostřednictvím Internetu, ale věnuje se i oblasti elektronického bankovnictví, mobilní telefonie, či využívání nástrojů Internetu při hledání zaměstnání. Cílem kurzu je motivovat studující k aktivnímu používání moderních technologií v osobním i pracovním životě.

Kurz Metodika 2 - „Chci – mohu – umím“
Je zaměřen cíleně na posílení sebevědomí a motivaci ke zlepšení postavení zejména žen na trhu práce. Název je současně mottem, které shrnuje záměry a cíle jednotlivých modulů programu. Pro cílovou skupinu uživatelů, znevýhodněných na trhu práce, je důležité CHTÍT – proto je věnována velká pozornost podpoře vlastní motivace uživatelů. Když už se uživatelé CHTĚJÍ seberealizovat, musí získat pocit, že MOHOU – proto je nutné podpořit jejich sebedůvěru a sebeúctu. Konečně – pro prosazení se na pracovním trhu je potřeba UMĚT – proto tento vzdělávací program nabízí také rozvoj osobnostního potenciálu v oblasti komunikace, informuje o pracovněprávních záležitostech a postavení ženy v současné společnosti.

Podrobné informace k e-learningovým kurzům Vám poskytnou pracovníci InPc, naleznete je také v samostatné sekci portálu pod názvem e-learning, kde naleznete také formulář pro přihlášení do e-learningových kurzů.