Motivačně-orientační program

Informace v tomto článku byly aktuální k 31.08.2008.

Motivačně-orientační program vychází z Metodiky 2 „Chci, mohu, umím“ z I. kola IS EQUAL. Témata motivačního programu jsou zaměřena zejména na pomoc nezaměstnaným ženám při návratu do zaměstnaní. Cílem je usnadnit uživatelům programu přístup k pracovní kariéře a podporovat rovnost příležitostí na trhu práce posilováním sebevědomí a sebedůvěry uživatelů a jejich motivaci aktivně realizovat změny ve vlastním životě.

Program je rozdělen do 4 modulů:

  • Motivace a sebepoznávání
  • Osobnostní rozvoj a další vzdělávání
  • Postavení ženy v 21. století
  • Postavení ženy v pracovněprávních vztazích

Velká část programu je věnována zvyšování sebevědomí, získání adekvátních postojů nutných pro uplatnění se na trhu práce, zvládání základních zásad verbální a neverbální komunikace, získání dovedností pro zvládání konfliktních a zátěžových situací. Program má interaktivní charakter a uživatelé se učí získané informace aplikovat v modelových situacích, např. při ucházení se o pracovní místo, při telefonickém rozhovoru s potenciálním zaměstnavatelem i při personálním pohovoru.

Součástí výuky je také praktický nácvik sepsání žádosti o zaměstnání a strukturovaného životopisu včetně zpracování těchto dokumentů na počítači. Dalším důležitým tématem jsou pracovněprávní vztahy. Uživatelé získají právní minimum znalostí pracovního práva, které při vstupu nebo návratu do zaměstnání mohou potřebovat.

Kurzy se konají po dobu 3 měsíců a to vždy 2 dny v týdnu, z toho 1 den je věnován práci s počítačem, která je také součástí motivačního kurzu.